Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

3 marca 2023 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E

 

Na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

 

Zebranie odbędzie się dnia 18 marca 2023 roku
w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne w Kwidzynie,
ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn

o godz. 8.30 – I termin

o godz. 9.00 – II termin

Porządek zebrania poniżej niniejszego zawiadomienia.

Zapraszamy  Członków NTW

                                                                                                

     Za Zarząd NTW

                                                                                               Sebastian Więckowski

 

PORZĄDEK

obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
Członków Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie,

odbytego dnia 18 marca 2023 roku

w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne w Kwidzynie,
ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn

——————————————————————————————————

 

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad w głosowaniu jawnym.
 5. Wybór Komisji:
  1. Wyborczej;
  2. Skrutacyjnej;
  3. Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Wręczenie wyróżnień.
 8. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. sprawozdania z działalności Zarządu,
  2. sprawozdania z działań sportowych,
  3. sprawozdanie z działalności SSR NTW w Kwidzynie.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 rok.
 10. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego za 2022 rok.
 11. Przerwa
 12. Dyskusja w sprawie złożonych sprawozdań i wniosków.
 13. Rozpatrzenie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej i powzięcie uchwał w sprawach:
  1. uchwała nr 1/WZ/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2022;
  2. uchwała nr 2/WZ/2023 w sprawie oceny działalności organów NTW za rok 2022;
  3. uchwała nr 3/WZ/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego za rok 2022 oraz sposobu jego zagospodarowania;
  4. uchwała nr 4/WZ/2023 w sprawie oceny działalności Zarządu NTW w latach 2019 – 2023;
  5. uchwała nr 5/WZ/2023 w sprawie oceny działalności Komisji Rewizyjnej NTW w latach 2019 – 2023;
  6. uchwała nr 6/WZ/2023 w sprawie oceny działalności Sądu Organizacyjnego NTW
   w latach 2019 – 2023;
  7. zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków .      
 14. Wybory władz:
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Sądu Organizacyjnego
  4. Rzecznika Zarządu
 15. Ukonstytuowanie się władz.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/