Regulamin monitoringu oraz udostępniania nagrań monitoringu wód NTW w Kwidzynie

Do pobrania:

 

Regulamin

+

klauzula obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny

Regulamin monitoringu oraz udostępniania nagrań monitoringu wód
NTW w Kwidzynie

 • 1

Zapisy ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego wód NTW
   w Kwidzynie;
  2. lokalizacje usytuowania kamer;
  3. zasady zapisu obrazu;
  4. zasady udostępniania nagrań z monitoringu wizyjnego.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn.
 • 2

Cel monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na wodach – łowiskach zarządzanych przez
  NTW w Kwidzynie.
 • 3

Obszar i zasady monitoringu

 1. Obszar wód NTW w Kwidzynie objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje:
  1. Jezioro Otoczyn w Otoczynie;
  2. Jezioro Sarnówek w Rozajnach.
 2. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.
 3. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.
 4. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 3 miesięcy, licząc od dnia nagrania.
 • 4

Zakres monitoringu

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery zewnętrzne, rejestratory zapisujące obraz na dysku, monitory pozwalające na podgląd nagrań, aplikacje i programy komputerowe pozwalające na zdalny dostęp do systemu monitoringu.
 2. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest podmiot zewnętrzny, któremu NTW w Kwidzynie zleca te czynności.
 3. Kopię nagrań z monitoringu sporządza NTW w Kwidzynie.
 4. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego na podstawie upoważnienia mają następujące osoby:
  1. Prezes NTW i v-ce Prezesi NTW w Kwidzynie,
  2. Członkowie Zarządu NTW w Kwidzynie,
  3. Komendant SSR NTW w Kwidzynie. 
 • 5

Ochrona danych osobowych

 1. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec podmiotów danych, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.
 2. Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez NTW w Kwidzynie klauzuli informacyjnej na tabliczkach wokół jezior objętych monitoringiem. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej NTW w Kwidzynie.
 3. Opracowana przez NTW w Kwidzynie klauzula informacyjna, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada:
  1. prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
  2. prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach,
  3. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6

Udostępnienie nagrań

 1. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom – np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności.
 2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
 3. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.
 4. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie. Wniosek z prośbą o  zabezpieczenie nagrania skierowany do Prezesa NTW
  w Kwidzynie, powinien zostać złożony w biurze NTW w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym wystąpiło zdarzenie zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego NTW w Kwidzynie. Wniosek złożony po w/w terminie, nie gwarantuje zabezpieczenia monitoringu, z uwagi na możliwe jego usunięcie.  Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu wraz z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Wniosek o zabezpieczenie nagrania z monitoringu powinien wskazywać najbardziej przybliżoną datę i  godzinę zdarzenia, w przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia odpowiedniego obrazu.
 6. Kopia z wnioskowanego nagrania monitoringu wizyjnego jest wykonywana przez NTW w Kwidzynie. Kopia powinna być odpowiednio opisana tzn. wskazywać numer kopii, datę sporządzenia kopii, źródło danych – zakres nagrania, datę i czas nagrania.
 7. Kopia nagrania jest przechowywana w biurze NTW w Kwidzynie, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób postronnych. Biuro NTW w Kwidzynie prowadzi rejestr sporządzonych i  udostępnionych kopii nagrania, w którym odnotowana jest data złożenia wniosku; numer kopii; źródło danych – zakres nagrania, data i czas nagrania; data sporządzenia kopii; dane osoby, która sporządziła kopię; informacja o wydaniu lub zniszczeniu kopii oraz dane osoby odbierającej kopię. Wzór rejestru wykonanych i udostępnionych kopii z  nagrań monitoringu wizyjnego stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 8. Wykonana kopia z nagrań monitoringu wizyjnego zostaje zabezpieczona w biurze NTW w Kwidzynie przez okres 3 miesięcy. W przypadku nieodebrania kopii przez Wnioskodawcę, po tym okresie zostaje ona zniszczona.
 • 7

Zapisy końcowe

 1. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 2. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. NTW w Kwidzynie wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 

Załącznik nr 1

do Regulamin monitoringu oraz udostępniania nagrań monitoringu wód NTW w Kwidzynie

Klauzula obowiązku informacyjnego

 1. Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie z siedzibą ul. Warszawska 19,
  82-500 Kwidzyn, NIP: 581-15-16-875; REGON: 170249390, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia.
 3. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż
  3 miesiące.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/