Historia NTW

 Historia powstania i działalność.

O możliwości powstania innej niż Polski Związek Wędkarski organizacji , pierwsi w naszym rejonie mówić zaczęli Koledzy z Sekcji Wędkarskiej PZW Gardeja należącej do Koła PZW nr 4 w Kwidzynie a konkretnie nieżyjący już niestety dziś Kolega Tadeusz Jaworowicz i Kolega Zbigniew Goyk w 1989 roku. Inicjatywę tą poparli i na poważnie zaczęli o niej myśleć w miesiącu marcu 1990 roku Prezes Koła PZW nr 4 w Kwidzynie Kol. Adam Tomaszkiewicz i jego Z-ca Kol. Zbigniew Sitko w czasie powrotu z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW w Elblągu, którego decyzje i przebieg utwierdziły ich w przekonaniu, że kołom terenowym PZW, pomimo znaczącego wzrostu cen składek członkowskich, nie będzie się lepiej wiodło a wprost odwrotnie , o wiele gorzej. Rozbudowane nadmiernie, od lat nie zmieniane struktury organizacyjne PZW „przechwytywały” na swoje utrzymanie większość opłat wnoszonych przez wędkarzy. Z kolei okresowe zjazdy i konferencje ogólnokrajowe delegatów PZW, władne do zmian struktur i ograniczenia wydatków, manipulowane przez niektórych działaczy i pracowników etatowych różnych szczebli, nie były w stanie zadbać należycie o interes „szarego” wędkarza, którym była i jest nadal czysta woda a w niej dużo ryb. Te uwarunkowania spowodowały, że zamiast myśleć, prezesi przystąpili do działania. Zapoznali się szczegółowo z Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, określili cele i zadania organizacyjne przyszłego Towarzystwa oparte wyłącznie o pracę społeczną jego członków przyjmując przy tym założenie ,że zgromadzone ze składek członków środki przeznaczone będą na dwa zadania – pokrycie kosztów związanych z dzierżawą wód i kosztów zarybienia tych wód. Tematyką tą zainteresowali 18 wędkarzy ,którzy stanowiąc grupę założycielską na pierwszym spotkaniu odbytym dnia 04.09.1990 r. przedyskutowała, skorygowała i uchwaliła przygotowany przez Kol. Zbigniewa Sitko projekt Statutu Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie. W skład grupy założycielskiej weszli następujący wędkarze z terenu Kwidzyna i Gardei.

 1. Zbigniew Sitko
 2. Adam Tomaszkiewicz 
 3. Teodor Binerowwski 
 4. Józef Opacki 
 5. Zbigniew Michalik
 6. Zdzisław Pawiński
 7. Stanisław Sawicki
 8. Janusz Zgubieński
 9. Tadeusz Zagajewski
 10. Zygmunt Wróblewicz
 11. Lesław Widecki
 12. Marek Raniszewski
 13. Zbigniew Goyk
 14. Jerzy Tabaka
 15. Andrzej Mularczyk
 16. Ignacy Orłowski
 17. Józef Kosarzecki
 18. Tadeusz Jaworowicz

Wybrano także sześcioosobowy skład Komitetu Założycielskiego w następującym składzie:

 1. Zbigniew Sitko – Przewodniczący Komitetu Założycielskiego
 2. Adam Tomaszkiewicz – Z-ca Przewodn.Komitetu Założycielskiego
 3. Józef Opacki – Członek
 4. Teodor Binerowski – Członek
 5. Zbigniew Goyk – Członek
 6. Jerzy Tabaka – Członek

Od tej daty zaczynają się „boje” założycieli o zarejestrowanie w Sądzie Wojewódzkim w Elblągu Towarzystwa , które ostatecznie po kilku rozprawach mających na celu głównie zniechęcenie (jedno z pytań sędziego: po co? Przecież jest PZW; odpowiedź przesłuchiwanych Prezesów: to dlaczego w kraju jest tak dużo Klubów piłkarskich? Przecież jest PZPN) założycieli do rejestracji pierwszej w kraju innej niż PZW organizacji wędkarskiej , zostało zarejestrowane, uprzednio jednak dokonując kilku zmian w statucie i nazwie stowarzyszenia ( za sprawą sugestii Sędziego Pana Wł.Bagińskiego, zmieniono nazwę na Niezależne Towarzystwo Wędkarskie by, jak to on określił, odzwierciedlało już w nazwie różnice w ruchu wędkarskim – dodano do nazwy słowo niezależne). Oficjalny dokument rejestracyjny nosi nazwę Postanowienie Sądu z dnia 12.02.1991 roku z którego wynika ,że pod nr 16/90 zapisano w Rejestrze Stowarzyszeń powstanie Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie. Mając dokument rejestracyjny „w ręku” przystąpiono do dalszych prac określonych Statutem i przepisami prawa. Już 24 lutego 1991 roku odbyło się przy udziale 29 członków I Walne Zgromadzenie NTW które:

 • wybrało 10-cio osobowy skład Zarządu, 3-y osobowy skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Organizacyjnego;
 • podjęło uchwałę o wydzierżawieniu od Gminy Gardeja jeziora zwanego „W Polu”;
 • podjęło uchwałę o wysokości wpisowego ,składek członkowskich,opłat za egzamin (początkowo by stać się członkiem NTW należało zdać egzamin ze znajomości statutu i regulaminu połowu ryb NTW) , legitymację, statut i regulamin sportowego połowu ryb.

Pierwszymi członkami władz Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie byli:

Z a r z ą d

 1. Zbigniew Sitko – Prezes Zarządu
 2. Adam Tomaszkiewicz – Z-ca Prezesa Zarządu
 3. Józef Opacki – Sekretarz
 4. Teodor Binerowski – Skarbnik
 5. Zbigniew Goyk – Członek
 6. Tadeusz Jaworowicz – Członek
 7. Andrzej Mularczyk – Członek
 8. Ignacy Orłowski – Członek
 9. Tadeusz Zagajewski – Członek
 10. Janusz Zgubieński – Członek

Komisja Rewizyjna

 1. Mieczysław Nowotniak -Przewodniczący
 2. Marek Raniszewski -Sekretarz
 3. Witold Żukowski -Członek

Sąd Organizacyjny

 1. Jerzy Tabaka -Przewodniczący
 2. Józef Kosarzecki -Sekretarz
 3. Tadeusz Pipczyński -Członek

Na zebraniu tym zobowiązano również Zarząd do podjęcia rozmów z kierownictwem Państwowego Zakładu Gospodarki Rybackiej w Sztumie w sprawie wydzierżawienia dla NTW wód, które z punktu widzenia gospodarki rybackiej nie przynoszą pożądanych temu zakładowi efektów ekonomicznych. Okres do pierwszego posiedzenia Zarządu , władze NTW wykorzystały na opracowanie niezbędnych do pracy Towarzystwa dokumentów i regulaminów. To historyczne pierwsze posiedzenie Zarządu , trwające ponad cztery godziny ,odbyło się dnia 05.03.1991 roku i z tą datą obowiązywały przez nie zatwierdzone:

 • Regulamin Pracy Zarządu;
 • Instrukcja Finansowo-Księgowa;
 • Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb;
 • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej;
 • Regulamin Pracy Sądu Organizacyjnego;
 • Regulamin Postępowania przed Sądem Organizacyjnym;
 • wzór Legitymacji Członkowskiej;
 • wzór zezwolenia na połów ryb w wodach NTW.

Ustalono także, dzięki życzliwej pomocy Zarządu Spółdzielni Pracy Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie siedzibę Towarzystwa – biurowiec Spółdzielni przy ul. Krótkiej 2. Posiedzenie to zamknęło okres siedmiomiesięcznej trudnej pracy organizacyjnej , niezbędnej do należytego funkcjonowania Towarzystwa. Od tego momentu rozpoczął się drugi etap działalności Towarzystwa , polegający głównie na pozyskiwaniu wód i przyszłych Członków.

15 marca 1991 roku, Zarząd wynegocjował i podpisał z Urzędem Gminy Gardeja umowę dzierżawy na niewielki jeziorko o pow.10,52 ha nazwane przez wędkarzy „W Polu”. Pierwszy umowny okres obowiązywania umowy kończył się 1 września 2000 roku a kolejny kończy się w grudniu 2010 roku. Jeziorko to nazwane przez kolegów z konkurencji pogardliwie „ bagienkiem” było dla tej nowej organizacji wędkarskiej impulsem do pracy i dalszego rozwoju. Przez cały rok 1991 trwały rozmowy z władzami okolicznych Gmin oraz Kierownictwem Zakładu Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Sztumie w sprawie pozyskania nowych wód. Dochodziły bowiem już głosy o tym, że powstała Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przejmie niebawem także administrowanie Państwowych Gospodarstw Rybackich i być może zacznie sprzedawać lub dzierżawić zbędne dla gospodarstw rybackich jeziora. Nikt jeszcze wówczas nie wiedział jak rzeczywiście będzie. Zarząd intuicyjnie jednak wiedział, że żeby w przyszłości istnieć musi w tym środowisku być rozpoznawalny. Prowadząc więc częste rozmowy z w/w zdobył przychylność tych instytucji do swoich poczynań i zamiarów. Efektem tego było uznanie członków NTW jako wędkarzy zrzeszonych w organizacji wędkarskiej, najpierw przez Gospodarstwo Rybackie w Sztumie, potem w Iławie oraz w Spółdzielni Rybackiej Łosoś w Bydgoszczy i Troć w Tczewie. Fakt ten oznaczał, że od tej pory firmy te traktowały wędkarzy NTW na równi z wędkarzami PZW, co skutkowało identycznymi opłatami za wędkowanie w ich wodach. Nie mniej ważnym było również informowanie kwidzyńskich wędkarzy, za pośrednictwem prowadzącego przez Prezesa NTW Zbigniewa Sitko w Kurierze Kwidzyńskim cotygodniowego kącika „Z haczykiem w herbie”, o istnieniu i celach Towarzystwa, które powstając nie miało zamiaru dążyć do likwidacji koła PZW a jedynie poprzez tworzenie konkurencji pokazać wędkarzom Kwidzyna i okolic możliwości jakie istnieją w organizacji gospodarującej ich środkami, za pośrednictwem ludzi którym zaufali i których wybrali. Praca ta doprowadziła do tego, że na koniec roku 1991 NTW liczyło 71 członków. Ilość członków w kolejnych latach przedstawia się następująco:

 • 1992 r.- 103
 • 1993 r.- 486
 • 1994 r.- 857
 • 1995 r.- 1359
 • 1996 r.- 1510
 • 1997 r.- 1666
 • 1998 r.- 1750
 • 1999 r.- 1882
 • 2000 r.- 1951
 • 2001 r.- 2018
 • 2002 r.- 2082
 • 2003 r.- 2157
 • 2004 r.- 2271
 • 2005 r.- 2298
 • 2006 r.- 2327
 • 2007 r.- 361 członków, 1966 członków kandydatów
 • 2008 r.- 370 członków, 1957 członków kandydatów
 • 2009 r.- 366 członków, 2011 członków kandydatów

Statystyka ta nie uwzględnia osób które zmarły, tym niemniej świadczyć może o popularności Towarzystwa oraz o akceptacji tej formy samorządnego gospodarowania. Istotnym elementem mającym wpływ na ilość członków jest także i sama formuła przynależności do organizacji. Nie zmusza bowiem ona członków do corocznej wpłaty określonych kwot na rzecz swojej organizacji. Towarzystwo bowiem przyjęło od początku istnienia zasadę ,że członkiem NTW, po wstąpieniu do niego, jest się dożywotnim. Opłatę za wędkowanie w danym roku lub okresie wnoszą tylko ci Członkowie którzy chcą wędkować. W 2007 roku zmodyfikowano tą zasadę. Ustalono limit członków na 400 osób, którzy wykupują zezwolenia na połów ryb taniej niż pozostali członkowie – kandydaci. Działanie to było niezbędne z uwagi na ład organizacyjny i możliwości bardziej realnego planowania budżetu na kolejny rok. Ten liczebny wzrost to także i fakt gospodarowania na wodach dobrze zarybianych wydzierżawionych od gmin i Agencji o łącznej powierzchni 183,96 ha (patrz Zestawienie Zarybień).

Rok 1992 to dalsza praca na rzecz pozyskania wód i Członków. W roku tym stosowną decyzją władz powołano w Gdańsku Sekcję Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Elblągu , której celem było zagospodarowywanie wód (głównie jezior) . Trwały więc prace związane z przejmowaniem od Państwowych Gospodarstw Rybackich majątku , który następnie na nowych zasadach był wydzierżawiany głównie dla przekształcanych w spółki prawa handlowego PGRyb. Nim jednak interesujące nas jeziora przygotowano do przetargu minęło kolejne dwa lata. Jednak za zgodą Dyrektora Z-du Rybackiego Rybackiego Sztumie Pana mgr Jana Makulca , Zarząd NTW wydzierżawił od tego zakładu jezioro Wandowo na okres od 21 maja 1992 roku do 31 grudnia 1993 roku za kwotę roczną wynikającą z iloczynu wartości 5 kg szczupaka za 1 ha wody. Zarząd określił również wcześniej politykę zarybieniową eksploatowanych jezior polegającą na tym , że do momentu zwiększenia populacji ryb w zbiorniku do poziomu zadawalającego członków, zarybiać wody będzie dużymi wymiarowymi rybami. Fakt gospodarowania na jeziorach przełożył się także na konieczność powołania własnej straży rybackiej. W latach tych prowadzono również działalność sportową a główną imprezą sezonu były Festyny Rodzinne w trakcie zawodów pod nazwą Królewskie Łowienie. Pierwszym Królem NTW (za rok 1991) został Pan Stanisław Orligóra a w roku 1992 tytuł ten zdobył Pan Jacek Kielar.

W 1993 roku doszło po raz pierwszy i chyba jedyny do porozumienia między NTW a Kołem PZW w Kwidzynie w zakresie wzajemności wędkowania polegające na tym , że członkowie tych organizacji mogli wędkować na wodach NTW i PZW administrowanych przez Koło PZW w Kwidzynie. Porozumienie to pozwoliło na zarybienie ze środków NTW jeziora PZW Kamień w Gardei 400 kg karpia o wadze 1 kg i spowodowało bardzo znaczny wzrost członków (486) . Wielu wędkarzy, członków PZW zrozumiało wówczas cele Towarzystwa popierają je poprzez wstąpienie w jego szeregi. Trwało to jednak tylko jeden rok i za sprawą władz okręgowych PZW w Elblągu doszło do zdecydowanego zerwania kontaktów i współpracy . Zarząd był także przygotowanym do mających się odbyć niebawem przetargów na jeziora Klasztorek – 85 ha, Leśne- 39 ha, Sarnówek – 25 ha i Wandowo – 10 ha. W 1993 roku do przetargów jednak nie doszło. Zarządowi udało się przekonać Wójta Gminy Gardeja, inż. Stanisława Hlebowicza oraz władze samorządowe tej Gminy , by przystąpili do przetargu na te jeziora wraz z NTW, finansując czynsz dzierżawny za 10 lat z góry z zaległości finansowych, które w tym czasie Agencja miała wobec Gminy a spłata ich odkładana była na okres nikomu nie znany i trudny w tym czasie do określenia. Było to ewenementem w skali kraju. Tylko dzięki osobistemu zaangażowaniu się Wójta Gminy popieranego przez Radę i Zarząd Gminy, uzgodniono z Agencją rozwiązanie, które w przypadku wygrania przetargu przez Gminę miało być zastosowane. Polegało ono na tym , że Agencja odpisuje z zaległości dla Gminy kwotę czynszu 10-cio letniego a NTW otrzymując wody do rybackiego zagospodarowania na podstawie stosownej umowy poddzierżawy zawartej z Gminą za zgodą Agencji, kwotę tą spłaci w okresie 10 lat Gminie Gardeja. Rok 1993 wyłonił Pana Jerzego Sabiszewskiego z Gardei jako Króla NTW a Pan Jacek Kielar wygrał Wielki Festyn Wędkarski odbyty na jeziorze Kamień w Gardei.

Rok 1994 to zdecydowanie najważniejszy jak do tej pory okres. Był to ostatni rok I kadencji władz które pracowały w niezmienionej obsadzie dokooptowując jedynie do składu Komisji Rewizyjnej Kolegów Jerzego Kielara i Stanisława Przybysza a do Sądu Organizacyjnego Kolegów Zbigniewa Michalika i Janusza Skierkowskiego. Rok ten przyniósł także długo oczekiwany przetarg na jeziora Klasztorne ,Leśne i Sarnówek o łącznej powierzchni 145,15 ha wynikiem którego było prawo użytkowania rybackiego tych wód do 31.12.2004 roku. Zastosowano rozwiązanie opisane wyżej co zadowoliło wszystkie zainteresowane strony. Agencja pozbyła się części długu, Gmina odzyskała kwotę której w tym czasie nie była pewna otrzymać, NTW pozyskało wody o które walczyło i o których marzyło. Łącznie więc powierzchnia wód na której gospodarowało NTW wynosiła 160,22 ha , co miało bezpośrednie przełożenie w wzroście ilościowym członków. Rok 1994 zamknął także pracę pierwszej kadencji władz NTW , która w międzyczasie powiększyły się o: Rzecznika Zarządu – Pana Zygmunta Wróblewicza; Kolegów Jerzego Kielarka i Stanisława Przybysza dokooptowanych do składu Komisji Rewizyjnej oraz do składu Sądu Organizacyjnego Panów: Tadeusza Pipczyńskiego, Zbigniewa Michalina i Janusza Skierkowskiego. W roku tym powstały również trzy Kluby NTW : środowiskowe w Gminie Gardeja i we wsi Nowa Wioska oraz zakładowy przy Zakładach Elektroniki Motoryzacyjnej „POLMO” w Kwidzynie. 25.06.1994 roku w świetlicy ZEM Polmo w Klasztorku nad jeziorem Klasztornym odbyło się uroczyste Walne Zgromadzenie podsumowujące działalność roku 1993 oraz Festyn Wędkarski dla członków , rodzin członków i zaproszonych gości w trakcie którego oprócz rozegrania zawodów wędkarskich i różnych gier i zabaw , wędkarze Klubu w Gardei serwowali między innymi sponsorowanego przez Kol. Bolka Klugiewicza pieczonego na rożnie świniaka. Walne Zgromadzenie przyznało także tytuły Honorowego Członka NTW n/w osobom:

 • Panu Władysławowi Bagińskiemu – sędziemu Sądu Wojewódzkiego w Elblągu za odwagę zarejestrowania Towarzystwa.
 • Panu Janowi Makulec – Dyrektorowi Z-du Rybackiego w Sztumie za tworzenie pozytywnego klimatu NTW w środowisku rybackim.
 • Panu Stanisławowi Hlebowicz – Wójtowi Gminy Gardeja za odważne decyzje związane z popieraniem NTW przy przetargach na jeziora.

Królem NTW roku 1994 został Pan Ignacy Orłowski. Wyremontowano także pozyskany z Zakładów Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Kwidzynie w ramach pomocy samochód Żuk skrzyniowiec na furgon przygotowując go do przewożenia ludzi.

W dniu 22.01.1995 roku, jak zwykle w auli Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Kwidzynie odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze podsumowujące działalność I kadencji władz oraz dokonujące wyboru władz na II kadencję działalności. Po tajnym głosowaniu władze ukonstytuowały się następująco:

ZARZĄD

 1. Zbigniew Sitko -Prezes Zarządu
 2. Jerzy Kielar -V-ce Prezes Zarządu
 3. Józef Opacki -Sekretarz
 4. Zygmunt Wróblewicz -Skarbnik
 5. Zdzisław Biesiekierski -Kapitan Sportowy
 6. Adam Tomaszkiewicz-Członek
 7. Zbigniew Goyk -Członek
 8. Tadeusz Jaworowicz -Członek
 9. Andrzej Mularczyk -Członek
 10. Janusz Zgubieński -Komendant Społecznej Straży Ryb. NTW

RZECZNIK ZARZĄDU

 • Teodor Binerowski

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Witold Żukowski -Przewodniczący
 2. Henryk Matla -Z-ca Przewodniczącego
 3. Jerzy Tabaka -Sekretarz
 4. Marek Raniszewski -Członek
 5. Stanisław Przybysz -Członek

SĄD ORGANIZACYJNY

 1. Stanisław Bera -Przewodniczący
 2. Janusz Skierkowski -Z-ca Przewodniczącego
 3. Józef Kosarzecki -Sekretarz
 4. Ignacy Ormowski -Członek
 5. Zbigniew Michalik -Członek

Na skutek rezygnacji z pracy z władz ubył Pan Andrzej Mularczyk , Janusz Zgubieński i Teodor Binerowski . Dokooptowano w miejsce Janusza Zgubieńskiego do składu Zarządu Kol. Władysława Steca powierzając mu funkcję Komendanta Społecznej Straży Rybackiej NTW , którą pełnił wraz z funkcją kierowcy Żuka. Rok ten był rokiem w którym bardzo silna grupa 23 strażników dokonała spustoszenia wśród kłusowników , głównie sieciowych. Bezpowrotnie znikły siatki stawiane przez nich otwarcie w biały dzień na jeziorach Klasztorek, Leśne i Sarnówek. Pomimo tak znacznych wyników władzom NTW nie udało się grupę tą zarejestrować w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu jako odrębną od PZW. Próby zarejestrowania jej z własnym regulaminem spójnym, zdaniem władz NTW, z istniejącym regulaminem Społecznej Straży Rybackiej opracowanym na potrzeby tylko PZW, dzięki oporom władz okręgowych PZW nie przyniosły efektów. Społeczna Straż NTW działała więc tylko na wodach NTW , z upoważnieniem i legitymacją wydaną przez Towarzystwo. W roku tym odbył się także przetarg na jezioro Krzykosy i Otoczyn. Przetarg na jezioro Krzykosy wygrał PZW Okręg Elbląg a na jezioro Otoczyn NTW. Tak więc areał wód NTW powiększył się o dalsze 7,06 ha i zamknął się łączną powierzchnią dzierżawionych wód wynoszącą 167,28 ha. Dokonano również po raz pierwszy odłowu węgorza schodzącego , którego wymieniono na szczupaka palczaka w Gospodarstwie Rybackim w Sztumie. Działalność sportową nadzorował w tym roku V-ce Prezes Zarządu Pan Jerzy Kielar, który wspólnie z Panem Zdzisławem Biesiekierskim zorganizowali 11 imprez sportowo-rekreacyjncyh. Królem NTW 1995 roku został Pan Czesław Kowalewski z Nowej Wioski.

Rok 1996 przyniósł zmiany w składzie władz NTW. Zarząd opuścił na własną prośbę Kol.Jerzy Kielar a w związku z wcześniejszymi rezygnacjami innych Kolegów w skład władz NTW w trakcie Walnego Zgromadzenia odbytego dnia 21.01.1996 roku wybrano:

 1. Władysław Stec – Członek Zarządu ,Komendant Straży NTW, dokooptowany przez Zarząd wcześniej ( w 1995 roku);
 2. Franciszek Klawitter – Członek Zarządu;
 3. Henryk Matla – Członek Zarządu
 4. Adam Maliszewski – Rzecznik Dyscyplinarny Zarządu
 5. Roman Pawłowski – Członek Komisji Rewizyjnej;

Jednocześnie dokonano wyboru V-ce Prezesa którym został kol. Tadeusz Jaworowicz. W trakcie roku Towarzystwo wygrało przetarg na Przystań Batorego w Kwidzynie. Z inicjatywy Prezesa Zarządu Zbigniewa Sitko władze Miasta w zamian za rekultywację i zagospodarowanie stawu przy ul.Granicznej , który postrzegany był przez okolicznych mieszkańców jako zlewnia ścieków, przekazał go Towarzystwu w bezpłatne użyczenie. Przybyło więc wód o kolejny hektar . Rok ten był rokiem wzmożonych prac społecznych na świeżo otrzymanych wodach. Zdrenowano wschodni brzeg jeziora Otoczyn, zakopując na jego stoku łącznie 70 mb wiązek wiklinowych prowadzących cieki z zdrenowanych pól bezpośrednio do jeziora, odkopano na Przystani Batorego chodniki, nisze, murki i schodki będące pozostałością po miejskim kąpielisku oraz wykoszono od lat nie ruszane chaszcze i chwasty. Rozpoczęto także walkę z gospodarstwami domowymi spuszczającymi z szamb do stawu na ul. Granicznej ścieki komunalne, rozkopując wstępnie stok po wschodniej stronie tegoż stawu, przygotowując go pod przyszły chodnik. Rozpoczęto także bagrowanie stawu, które przerwano na okres zimowy. Najważniejszym zadaniem w tym roku była jednak walka z przyduchą zimową i usuwaniem jej skutków. Blisko 6-cio miesięczna pokrywa lodowa nie oszczędziła również wód NTW. Największe straty dotknęły jeziora Otoczyn i Sarnówek. Łącznie na tych wodach padło 2135 szt ryb o wadze 886 kg i wartości 5.757 zł. Zmusiło to Zarząd do zrekompensowania strat wpuszczając do wód w tym roku ponad 6,3 tony różnych ryb o wartości ponad 23,2 tys. złotych. W roku tym powstał również nowy Klub zakładowy przy Z-dzie Kompap S.A. w Kwidzynie, którego Prezesem został Pan Władysław Justa. Wartym odnotowania jest również fakt uznania NTW przez władze samorządowe Miasta Kwidzyna . Przewodniczący Rady Miasta, Pan Roman Bera za konsekwentne wdrażanie idei samorządności , przyznał NTW swój Honorowy Medal a także wręczył dla Towarzystwa 1000 zł-tową nagrodę. Działalność sportowa tego roku to osiem imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych przez Zarząd a Królem NTW roku 1996 został Pan Jacek Kielar.

Rok 1997 to rok na zagospodarowanie wody i otoczenia Przystani Batorego oraz Stawu na ul.Granicznej. Na Przystani z lodu wyciągnięto ponad 80 pali po pomoście kąpielowym, których część po przecięciu wykorzystano na ławki. Łącznie przy pracach na naszych wodach członkowie przepracowali blisko 1700 roboczogodzin a najbardziej aktywni w tym roku to:Jerzy Tabaka, Ryszard Gielios i Janusz Manturewicz. Przepisy prawa wymagały by na jeziora Klasztorne i Leśne uzyskać pozwolenia wodnoprawne na rybackie korzystanie z wód. Uzyskano je opracowując stosowne operaty rybackie z terminem ważności do 31.12.2009 roku. Po raz pierwszy także w tym roku członkowie Towarzystwa , na mocy podpisanej umowy ryczałtowej, mogli łowić ryby w rzece Wiśle w jej górnym odcinku od 748 km do 859 km, administrowanym przez Spółkę Rybacką Łosoś w Bydgoszczy, mając tylko wykupione zezwolenie na połów ryb w wodach NTW. Kolejnym znaczącym w historii NTW faktem było bardzo korzystne dla Towarzystwa renegocjowanie warunków umowy dzierżawy na jeziora. Władze Gminy Gardeja zgodziły się z wnioskiem Zarządu by od 1998 roku przelicznikiem umownym do ustalania wysokości czynszu dzierżawnego nie była wartość i ilość pszenicy z 1 ha wody a wartość szczupaka z 1 ha powierzchni jeziora. Tym samym widmo ciągłego, corocznego wysokiego wzrostu czynszu dzierżawnego a tym samym i opłaty za wędkowanie zostało oddalone, gdyż wzrost cen ryb był znacznie wolniejszy niż pszenicy.Fakt poprawnej współpracy z władzami samorządowymi Miasta Kwidzyna i Gminy Gardeja spowodował , że NTW było gospodarzem II Ogólnopolskiego Spotkania Towarzystw Wędkarskich , którego tematem był Wpływ współpracy z władzami samorządowymi miast i gmin na rozwój towarzystw wędkarskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 7 towarzystw z terenu kraju ,Przewodniczący Rad, Burmistrzowie i Wójtowie okolicznych gmin i miasta Kwidzyna z posłem na Sejm IV kadencji Panem Jerzym Godzikiem na czele. W trakcie tego spotkania uczestnicy powołali do życia Ogólnopolską Reprezentację Towarzystw Wędkarskich z siedzibą w Iławie, kierowaną przez Radę Prezesów, na czele której z woli wyborców stanął Prezes NTW Zbigniew Sitko. Była to organizacja niesformalizowana, daleka od znanych ogólnie struktur PZW, celem której jedynie była wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc istniejącym i nowo zakładanym Towarzystwom Wędkarskim w kraju. Była ona też wstępem do powstania Federacji zrzeszającej organizacje z terenu kraju. Po blisko 4-ro miesięcznej pracy i wielu konsultacjach Zarząd NTW uchwalił nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb, który w wielu momentach znacznie odbiegał od złagodzonych rozporządzeniem MRGiŻ wymiarów i okresów ochronnych ryb , co czyniło go proekologicznym , broniącym rzeczywiście jeziora przed wyrybieniem i ich degradacją. Rok ten to także okres wyposażenia Towarzystwa w niezbędny sprzęt do kontroli wód oraz ich należytego utrzymania. Znaczącym postępem w działaniach przeciwko wpuszczaniu do wody ścieków, było wyegzekwowanie od gospodarza stadniny koni w Klasztorku kary finansowej oraz zapewnienia o przerwaniu tych praktyk. Podobnie stało się z szambem w Klasztorku, które nie opróżniane systematycznie odprowadzało nadmiar ścieków do wód jeziora Leśnego. Zakupiliśmy także garaż metalowy dla naszego samochodu, kosiarkę spalinową oraz agregat prądotwórczy na paliwo ciekłe wraz z urządzeniem do przepompowywania wody na wypadek pojawienia się przydechy zimowej ryb. Po raz pierwszy także dokonaliśmy badań jezior Klasztornego i Leśnego w zakresie składu fizyko-chemicznego wody i na zawartość w niej tlenu. Wyniki nie były zbyt budujące i jednoznacznie wskazywały na konieczność dalszych energicznych działań hamujących dalszą degradację jakości wód. Rok 1997 to rok próby nawiązania ściślejszej niż dotychczas współpracy z kołem PZW w Kwidzynie (do tej pory ograniczała się ona jedynie do rozegrania wspólnych zawodów zarządów). Efektem tych rozmów były: -zgoda na wzajemny udział członków NTW i PZW w zawodach wędkarskich tzw. Otwartych oraz deklaracja prowadzenia wspólnych kontroli wód, która jednak nigdy nie doszła do skutku. Także rozmowy na temat wzajemności wędkowania nie przyniosły ustaleń, z tej racji, że Zarząd Koła PZW nie posiadając osobowości prawnej i stosownych upoważnień , nie mógł podejmować wiążących decyzji. Zarząd NTW niezmiennie uważał, że wzajemność wędkowania musi być ściśle powiązana z wartością i ilością poziomu zarybień 1 ha wód PZW i NTW.Działalność sportową rozszerzono o współpracę z Kwidzyńskim Centrum Sportu i Rekreacji, efektem czego było zorganizowanie 10-ciu imprez a Królem NTW 1997 roku został Pan Antoni Zawalich z Nowej Wioski łowiąc na jeziorze Leśnym blisko 4-ro kg karpia. Po raz pierwszy także wprowadzono rywalizację NTW o tytuł „Wędkarza Roku”, zdobył zwycięzca tegorocznej Ligi , reprezentant młodego pokolenia , Pan Sebastian Sądej przed Zdzisławem Biesiekierskim i Jerzym Tabaką.

Rok 1998 to ostatni rok działalności władz II kadencji, które zasilił z racji wakatu ,Kol. Zbigniew Szczepański zajmując się sprawami kontaktów z organami ścigania oraz kolegiami ds. wykroczeń. W roku tym zakończono ostatecznie prace przy stawie na ul.Granicznej oraz Przystani Batorego. Sukcesem działaczy NTW było także doprowadzenie do tego , że akcję wymiany kart wędkarskich na dokument państwowy dokonano w Urzędzie Rejonowym w Kwidzynie a nie jak przewidywała ustawa w Urzędzie Wojewódzkim w Elblągu. Ochrona wód, racjonalna gospodarka rybacka i sport to kierunki które przez cały rok i całą II kadencje władz absorbowały działaczy NTW. Dwa pierwsze kierunki realizowali społeczni strażnicy rybaccy NTW, którzy przez cały okres kadencji (1995-1998) dokonali zarybień za sumę 89,5 tys. zł wpuszczając do wód NTW ponad 216 tys. szt. ryb o łącznej wadze 15 ton. Działalność sportowa to kolejne 8 imprez sportowo-rekreacyjnych oraz 7 spotkań Ligi NTW rozgrywanej od początku powstania Towarzystwa. Po raz pierwszy także , pod patronatem V-ce Burmistrza Kwidzyna Pana Romana Bera oraz Dziennika Bałtyckiego rozegrano Wakacyjną Ligę Młodych oraz Wakacyjną Ligę Lig NTW i powstałego w tym roku Gardejskiego Towarzystwa Wędkarskiego w Gardei. Królem NTW 1998 roku został Pan Kazimierz Biesiekierski ,który z jeziora Kamień w Gardei wyciągnął pięknych kilka płoci o wadze 3,18 kg. Tytuł „Wędkarza Roku 1998” zdobył ponownie Kol. Sebastian Sądej wyprzedzając Kazimierza Biesiekierskiego i Rafała Sitko. Działacze NTW aktywnie uczestniczyli w działalności ORTW uczestnicząc kolejno w zjazdach przez tą organizacje zwoływanych a których tematami były głównie oprócz zawodów sportowych sprawy związane z reprezentowaniem interesów towarzystw przed władzami centralnymi. Tegoroczny, III Zjazd tej organizacji , odbył się nad jeziorem Silno w Toruniu, gdzie oprócz części oficjalnej rozegrano również zawody wędkarskie. Bezapelacyjne zwycięstwo odniosła drużyna NTW w składzie : Zbigniew Sitko,Tadeusz Jaworowicz, Edward Cykał, Marek Raniszewski, Jerzy Tabaka, Ignacy Ormowski i Janusz Manturewicz. Zwycięzcą indywidualnym został Prezes NTW – Zbigniew Sitko. Identyczny sukces odniosło również NTW na spotkaniu towarzystw w Bledzewie zorganizowanym przez nowe Towarzystwo założone przy P.L. LOT S.A. w Warszawie. W zorganizowanych przez nich zawodach indywidualne zwycięstwo odniósł Prezes NTW i wraz z HenrykiemMatlą i Markiem Raniszewskim wygrali rywalizację zespołową. W zjeździe tym uczestniczyli również: Franciszek Klawitter, Stanisław Bera, Tadeusz Jaworowicz i Jerzy Tabaka (zajęli IV miejsce zespołowo). W I Ogólnopolskich Zawodach Podlodowych zorganizowanych przez Iławskie Towarzystwo Wędkarskie wzięło udział oprócz ekipy NTW innych 5 Towarzystw Wędkarskich z terenu kraju oraz 5 drużyn z Polskiego Związku Wędkarskiego. Wygrał te zawody Piotr Stępniak z Olsztyna (zawodnik kadry polskiej PZW) a startujący z Kwidzyna zawodnicy zajęli kolejno: 20 miejsce-Franciszek Klawitter, 21-Franciszek Kamiński, 24-Krzysztof Kamiński, 27—Roman Roliński, 30-Zbigniew Fretek, 31-Adam Kamiński, co uznać trzeb za wynik bardzo dobry biorąc pod uwagę ilość startujących zawodników (ponad 100 osób). Telewizja Kablowa Kwidzyn uhonorowana została Dyplomem za zajęcie I miejsca wśród startujących ekip mass mediów. Wyżej wymienione imprezy finansowane były przez uczestników wyjazdów. Na uwagę zasługuje również fakt , że za namową i z woli kwidzyńskich wędkarzy Prezes Zarządu NTW Kol. Zbigniew Sitko został wybrany na radnego Rady Powiatu obejmując w niej Przewodnictwo Stałej Komisji Rady Powiatu ds. Ładu Przestrzennego , Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a od połowy kadencji również funkcję V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu Kwidzyńskiego.

III kadencja władz NTW rozpoczęła się 24.01.1999 roku w trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego które wybrało nowe władze w następującym skladzie:

ZARZĄD

 1. Zbigniew Sitko – Prezes Zarządu
 2. Franciszek Klawitter – V-ce Prezes ds. ogólnych
 3. Zdzisław Biesiekierski – V-ce Prezes ds. sportowych
 4. Józef Opacki – Sekretarz
 5. Zygmunt Wróblewicz – Skarbnik
 6. Stanisław Bera – Członek
 7. Edward Cykał – Członek
 8. Henryk Matla – Członek
 9. Zbigniew Szczepański – Członek
 10. Jerzy Tabaka – Komendant Straży –Członek

RZECZNIK ZARZĄDU

 • Adam Maliszewski

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Roman Pawłowski – Przewodniczący
 2. Wiesław Wyka – Z-ca Przewodniczacego
 3. Stanisław Przybysz – Sekretarz
 4. Adam Tomaszkiewicz- Członek
 5. Marek Dubas – Członek

SĄD ORGANIZACYJNY

 1. Jerzy Kielar – Przewodniczacy
 2. Janusz Skierkowski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Rafał Sitko – Sekretarz
 4. Stanisław Górnicz – Członek
 5. Zbigniew Michalik – Członek

Na zebraniu tym po raz pierwszy w historii NTW ,po ośmioletniej społecznej pracy , przyznano i wręczono utworzone w 1998 roku odznaczenia i wyróżnienia. 12 -tu Kolegów otrzymało Złotą Odznakę „Zasłużony Wędkarz NTW” , 8 –miu Srebrną Odznakę , 10-ciu Brązową Odznakę a 10-ciu Kolegów otrzymało Dyplomy Zarządu NTW. Zebranie to uchwaliło również zmiany w statucie. Za sprawą Prezesa Zarządu Radnego Powiatu bardzo szybko po ukazaniu się nowych przepisów powołano w Powiecie jedną wspólną Społeczną Straż Rybacką Powiatu Kwidzyńskiego na czele której z nominacji Starosty stanął Pan Henryk Kujawski. W ramach tej straży funkcjonowały dwie grupy strażników –jedna z NTW a druga z PZW. 15 osobowy skład straż przeprowadził kilkadziesiąt kontroli wód NTW wynikiem czego było ujawnienie kilkunastu wędkarzy nie posiadających zezwoleń, zdjęcie kilku sieci stawnych oraz 1 nie oznakowanej łodzi służącej kłusownikom. Poziom zarybienia utrzymano w dotychczasowej wysokości co w cyfrach wymiernych stanowiło 54 % wpłaconej przez członków składki. Wg posiadanej wiedzy, w PZW Okręg Elbląg, stanowiło to 10 % składki co dla wielu członków było wystarczającym materiałem porównawczym. Istotną informacją z tego okresu był fakt zarybienia po raz pierwszy jeziora Klasztorka 12.000 szt węgorza montee, przywiezionego bezpośrednio z lotniska Okęcie w Warszawie od angielskiego producenta. Starostwo Powiatowe w Kwidzynie przekazało nam nieodpłatnie samochód NYSA który, po zainstalowaniu w nim otrzymanej z Spółdzielni Pracy Usług Motoryzacyjnych w Kwidzynie w ramach sponsoringu instalacji gazowej, służył do przewozu Strażników i innych wędkarzy. Wychodząc naprzeciw potrzeb członków Zarząd wprowadził możliwość zakupu zezwoleń na raty ustalając bardzo wygodny dla wędkarzy sposób ich wpłaty. Po raz pierwszy także zorganizowano I Mistrzostwa Wędkarzy Powiatu Kwidzyńskiego o Puchar Starosty oraz I Ogólnopolskie Zawody MIĘTUS 1999 , które dla upamiętnienia zasług przedwcześnie i nagle zmarłego Kolegi nazwaliśmy im. Tadeusza Jaworowicza. Imprezy te, będące od tego roku cyklicznymi, wspierane są finansowo do dnia dzisiejszego przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. Królem NTW roku 1999 został Pan Rafał Kończalski a tytuł „Wędkarza Roku 1999” wywalczył również Pan Rafał Kończalski wyprzedzając kolejno Rafała Sitko i Henryka Matlę. Ważnym dla funkcjonowania NTW był także fakt ustaleń podjętych na IV spotkaniu Ogólnopolskiej Reprezentacji Towarzystw Wędkarskich odbytym w Ostródzie. Ustalono tam bowiem, że czas najwyższy by działalność ORTW sformalizować i przekształcić ją w Federację Towarzystw, która z racji uzyskania osobowości prawnej byłaby oficjalnym reprezentantem interesów organizacji wędkarskich nie zrzeszonych w PZW. Podpisano także porozumienia pomiędzy TTW Toruń, SW „Cukrownik” w Łagiewnikach, GTW Gardeja i NTW Kwidzyn w zakresie wymiany licencji połowowych na gospodarowanych przez te organizacje jeziorach. Zarząd wyraził także zgodę na bezpłatne wędkowanie 70-cio latków z PZW Kwidzyn na Przystani Batorego w zamian za wędkowanie tej samej grupy wędkarzy NTW na Kanale Palemona.

Rok 2000 , rok X-cio lecia Towarzystwa rozpoczął się niecodzienną ,jednak bardzo miłą uroczystością. W miesiącu lutym bowiem ,tuż po Walnym Zgromadzeniu rozliczającym rok 1999, Przewodniczący Rady Powiatu , Pan Mirosław Górski , wręczył na specjalnej powiatowej uroczystości , Prezesowi Zarządu Honorową Nagrodę za stworzenie pierwszej w Polsce Samorządowej Organizacji Wędkarskiej , która w ocenie członków towarzystwa była uhonorowaniem całej 10-cio letniej pracy i funkcjonowania NTW. 26 kwietnia 2000 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , którego zadaniem było omówienie postanowienia Sądu Okręgowego w Elblągu dotyczącego konieczności dokonania zmian w statucie w niektórych nieprecyzyjnych jego sformułowaniach. Zmian tych dokonano i statut został przyjęty. X cio lecie NTW miało bardzo uroczysty przebieg. Zorganizowano je w dniach 1-3 września 2000 roku nad jeziorem Klasztornym w Klasztorku. Obchody tego święta, którym z ramienia Zarządu przewodniczył Kol.Franciszek Klawitter, przyniosły sukces organizacyjny i nie mały rozgłos w społeczeństwie powiatu kwidzyńskiego. Dzięki licznej rzeszy sponsorów i zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego oraz 18-to osobowej Kapitule Obchodów X Lecia NTW , na czele której stanął Starosta Powiatu Kwidzyńskiego ,Pan Leszek Czarnobaj, a także wielu członków naszej organizacji , te trzydniowe obchody przeszły do historii jako impreza udana, profesjonalnie zorganizowana, promująca ruch wędkarski towarzystw nie tylko w mieście, powiecie , województwie lecz i w kraju. Członkom NTW wręczono odznaki Zasłużony Wędkarz NTW : 5-ć złotych , 5-ć srebrnych , 4-ry brązowe i 9-ć Dyplomów Zarządu. W roku tym również za sprawą głównie Prezesa Zarządu NTW doszło do powołania Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie zarejestrowanej w Sądzie Okręgowym w Elblągu dnia 14 grudnia 2000 roku pod adresem 82-500 Kwidzyn , ul.Krótka 2. Wpisany do rejestru sądowego ten związek stowarzyszeń (zakładało go 11 organizacji wędkarskich z terenu kraju) oznaczał, że tak jak Warszaw jest stolicą Polskiego Związku Wędkarskiego, tak Kwidzyn jest stolicą niezależnych od PZW organizacji wędkarskich. Kierujący pracami Komitetu założycielskiego Kol.Zbigniew Sitko , został również później wybrany na Prezesa Zarządu Federacji. NTW za sprawą propozycji Federacji przystąpiło do programu wymienności licencji polegającego na tym ,że zainteresowane Towarzystwa z terenu kraju podpisały z NTW porozumienie na podstawie którego wydano po kilka sztuk darmowych licencji na połów ryb w wodach NTW otrzymując w zamian taką samą ilość licencji w wodach danego Towarzystwa. W tym roku dokonaliśmy także kontrolnych połowów sieciowych z jezior Klasztorka, Leśnego i Sarnówka. Ryby oczywiście po ich policzeniu i zważeniu powróciły do tych zbiorników a wyniki posłużyły do modyfikacji planów zarybieniowych na przyszłe okresy. Jedynie 600 kg leszcza złowionego w jeziorze Klasztornym zostało wpuszczonych do jeziora Leśnego. Nie udał się niestety eksperyment związany z hodowlą karpia i szczupaka w górnym stawie na ul. Granicznej. Zarząd uznał , że przyczyną były odłowy małych karpi przez dzieci i młodzież sądzących że są to karasie. Na rekordowym poziomie ukształtowało się zarybianie jezior. Łącznie wpuszczono blisko 5,3 tony ryb o wartości przekraczającej 30 tys. zł.. Społeczni strażnicy pod wodzą Pana Jerzego Tabaki przeprowadzili 140 kontroli (w tym 10 nocnych) . Skontrolowano około 400 osób, odebrano 2 sznury węgorzowe oraz 2 drgawice. Sąd organizacyjny rozpatrzył 3 wnioski skierowane przez straż na wędkarzy za przekroczenia regulaminowe. Po raz pierwszy także doszło do nawiązania kontaktów (dzięki kwidzyńskim władzom,) z wędkarzami z niemieckiego, zaprzyjaźnionego z Kwidzynem miasta Celle. Przybyło na nasze zaproszenie 6 członków organizacji pn. Fischereiverein Celle e.V. 1907, których pobyt sfinansowało miasto. Z tej okazji NTW zorganizowało zawody wędkarskie nad jeziorem Klasztorek pn. „PARTNERSTWO 2000” , w których oprócz reprezentacji NTW i Celle startowali koledzy z Koła PZW Kwidzyn. Zespołowo zwyciężyło NTW, przed PZW i Celle. Indywidualnie wygrał Pan Franciszek Klawitter przed Panem Markiem Rolińskim i Krzysztofem Masnym. Z udziałem Kolegów z Niemiec odbyło się także wyłanianie Króla NTW roku 2000. Został nim Pan Dariusz Kowalski zwyciężając rywalizację w Otoczynie. Także tytuł „Wędkarza Roku 2000” przypadł Panu Dariuszowi Kowalskiemu, który wyprzedził Zdzisława Biesiekierskiego i Marka Rolińskiego.

Rok 2001 niczym szczególnym się nie wyróżnił. Najważniejsze w tym okresie sprawy , poza oczywiście normalną statutową działalnością, to konieczność przerejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym które zaowocowało zarejestrowaniem NTW w KRS-ie z datą 10 maja 2001 roku pod nr. 11079 , oraz fakt wywalczenia po 10-cio letnich staraniach zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa w sprawie dopuszczenia do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską organizacji wędkarskich liczących ponad 200 Członków . Po raz pierwszy również w tym roku uruchomiliśmy Szkółkę Wędkarską dla dzieci i młodzieży do lat 14 , którą ukończyło zdaniem egzaminów 22 z 26 adeptów wędkarstwa. Uzyskaliśmy również dostęp do lepiej położonego biura przy ul. Piłsudskiego 3. Nie miłą niespodziankę sprawiła nam Przystań Batorego , w której na skutek zaczopowania ujęcia wody z rzeki Liwy (stały dopływ rurociągiem wody do stawu) w trakcie prac regulacyjnych rzeki, doszło do przyduchy zimowej w trakcie której padło nam spora ilość ryb głównie karpi ,leszczy i płoci. Straż Rybacka przeprowadziła 98 kontroli. Skontrolowała 295 osób pouczając 18 o niewłaściwym zachowaniu. Odebrano 5 wędek, 1 żak, 3 sieci drgawice o długości 100 mb i 1 szt. 70 hakowy sznur węgorzowy. Wpuszczono ponad 2,3 tony ryb o wartości 18,3 tys. zł. Przeprowadzono także odłów jeziora w polu, który na skutek zarośnięcia zbiornika nie przyniósł spodziewanych efektów. Niewielkie ilości szczupaka palczaka wpuszczono do j. Klasztorka. Po raz pierwszy także w tym roku otrzymaliśmy dotację z Urzędu Miasta na realizację zadań związanych ze sportem i rekreacją. Królem Roku 2001 został Pan Krzysztof Masny a rywalizację „Wędkarza Roku 2001” wygrał Pan Marek Soliński przed Rafałem Sitko i Krzysztofem Masnym.

Rok 2002 był ostatnim rokiem działalności władz III kadencji. Przyniósł ona dalszy wzrost ilości członków jak również niczym szczególnym się nie wyróżnił. Normalna statutowa działalność przebiegała w sposób planowy i bez większych niespodzianek. Dwie sprawy zasługują na odnotowanie. Pierwsza to pozyskanie nowej wody a mianowicie jeziora Martwego o pow.19,25 ha , które wydzierżawiliśmy na czas nieokreślony od Nadleśnictwa w Kwidzynie oraz druga to fakt rozpoczęcia w grudniu tegoż roku budowy 30 sztuk pomostów wędkarskich na jeziorze Klasztorek na jego niedostępnym do wędkowania wschodnim brzegu. Przejęliśmy również od Fundacji Misericordia w Kwidzynie dwa zbiorniki przeciwpożarowe , które po przebudowaniu chcemy wykorzystać do hodowli ryb. Łącznie więc areał wód NTW zwiększył się do 183,96 ha powierzchni ewidencyjnej w której powierzchnia lustra wody wynosi 176,56 ha. Kontynuowana była również Szkółka Wędkarska dla dzieci którą w tym roku ukończyło 19 osób. Tak jak w roku ubiegłym tak i w tym szkółkę prowadzili: Janusz Skierkowski , Henryk Matla, Darek Kowalski, Rafał i Zbigniew Sitko. Godnym odnotowania jest również fakt, że pismo „WĘDKARZ POLSKI” powierzyło organizację swojej prestiżowej imprezy jaką jest Puchar Wędkarza Polskiego działaczom NTW. Zawody te rozegrano na rzece Wiśle a goszczący w Kwidzynie uczestnicy imprezy liczący 140 osób, pomimo nieciekawej pogody i niezbyt rybnej w tym czasie Wiśle , wyjechali zadowoleni. Ponownie także na drugą kadencję Rady Powiatu wybrano Prezesa NTW Zbigniewa Sitko , który tym razem objął funkcje Z-cy Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska. Pozytywnie oceniana działalność NTW była powodem powołania dwóch kolejnych Klubów Wędkarskich NTW. Powstał Klub NTW TOP TOR-PAL na czele którego stanął Pan Ryszard Kobza oraz zamiar powołania przy IP Kwidzyn z Darkiem Kowalskim na czele. Wykonano remont przepustu do Przystani Batorego zaczopowany w rzece Liwie w roku 2001 , co uchroniło blisko 1 tonę ryb o wartośći 5,5 tys zł wpuszczonych do wód Przystani Batorego przed przyduchą bardzo ostrej zimy sezonu 2002/2003. Łącznie do wszystkich wód wpuszczono w tym roku 2,3 tony ryb o wartości 21,3 tys. zł. Straż NTW przeprowadziła 103 kontrole w tym 4 w nocy z funkcjonariuszami Policji. Skontrolowano 160 osób upominając około 30 z nich, odebrano 6 wędek, 10 sieci drygawic o łącznej długości 1000 m. Wyróżniającymi się strażnikami Byli Panowie: Jerzy Tabaka, Janusz Manturewicz, Andrzej Maszczak, Grzegorz Jankowski, Andrzej Dorożyński. Wzorem roku ubiegłego działalność sportowo-rekreacyjną sfinansowaliśmy w dużej części z dotacji uzyskanych na realizację zadań Burmistrza Miasta. Królem NTW Roku 2002 został Pan Stanisław Górnicz a „Wędkarzem NTW Roku 2002” Pan Radosław Sitarz wyprzedzając Krzysztofa Masnego i Wiesława Kidę.

IV kadencja władz rozpoczęła się 8 lutego 2003 roku a uhonorowaniem pracy w poprzedniej kadencji było przyznanie i wręczenie odznak Zasłużony Wędkarz NTW . Wręczono 1 –ną złotą , 7-em srebrnych, 4-ry brązowe oraz 12 Dyplomów Zarządu. Jak zwykle tak i tym razem odbyte w tym dniu Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze podsumowało efekt działań III kadencji władz , wytyczyło kierunki działań na przyszłe lata oraz wybrało nowe władze. Skład osobowy władz IV kadencji był następujący:

ZARZĄD

 1. Zbigniew Sitko – Prezes Zarządu
 2. Franciszek Klawitter – V-ve Prezes Zarządu
 3. Zdzisław Biesiekierski – V-ce Prezes Zarządu
 4. Stanisław Bera – Sekretarz
 5. Zygmunt Wróblewicz – Skarbnik
 6. Jarosław Raczyński – Członek
 7. Stanisław Górnicz – Członek
 8. Henryk Matla – Członek
 9. Edward Cykał – Członek
 10. Eugeniusz Wiśniewski – Członek

RZECZNIK ZARZĄDU

 • Rafał Sitko

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Roman Pawłowski – Przewodniczący Komisji
 2. Dariusz Kowalski – Z-ca Przewodniczącego
 3. Stanisław Przybysz – Sekretarz
 4. Władysław Justa – Członek
 5. Ryszard Kobza – Członek

SĄD ORGANIZACYJNY

 1. Jerzy Kielar – Przewodniczący Sądu
 2. Radosław Sitarz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Michał Jankun – Sekretarz
 4. Krzysztof Masny – Członek
 5. Wiesław Kida – Członek

W listopadzie zmarł nagle nasz Skarbnik Kol. Zygmunt Wróblewicz, którego decyzją Zarządu od stycznia 2004 roku zastąpił na tym stanowisku Kol. Janusz Skierkowski. Zmiana nastąpiła również na stanowisku Komendanta Straży Społecznej grupy NTW. Kolegę Jerzego Tabaka zastąpił wieloletni strażnik Kol. Janusz Manturewicz. Nawiązano również ścisły kontakt i współpracę z Państwową Strażą Rybacką. W Malborku bowiem powstał Posterunek oddziału Gdańskiego , kierowany przez Pana Ryszarda Kamińskiego , który bardzo aktywnie zaczął współpracować ze społeczną strażą rybacką powiatu kwidzyńskiego. Efektem 9-ciu z 15 osobowego składu straży NTW , było przeprowadzenie 55 kontroli wód (w tym 7 nocnych) w trakcie których skontrolowano 172 wędkarzy, pouczono 5-ciu i odebrano 11 sieci – drygawic o łącznej długości 380 m.

Tak jak w latach poprzednich tak i w tym roku dokonano zarybień jezior na których gospodarujemy. Wpuszczono łącznie 3,5 tony ryb owartości 18,5 tys zł. Nowo zakupioną siatką dokonano również połowów kontrolnych dwóch jezior Otoczyna oraz W Polu. Zaskoczeniem był wynik odłowów jeziora Otoczyn , gdzie 1 zaciągiem wyłowiono ponad 230 szt dwu kilogramowych boleni , wyhodowanych od wielkości narybku (wylęgu) wpuszczonego w 1997 roku. Ciekawy wynik dał również odłów jeziora W Polu. Oprócz bowiem płoci i szczupaka palczaka złowiono 340 sztuk linów od 1 do 2 kg. Wszystkie ryby po policzeniu i zapisaniu wróciły oczywiście do jezior a wyniki pozwoliły Zarządowi skorygować plany zarybień. Trzeci rok z rzędu, za pieniądze z naszego budżetu, kontynuowano Szkółkę Wędkarską , którą tym razem ukończyło 14 młodych wędkarzy i wędkarek. Powstały również dwa nowe Kluby Zakładowe NTW : Klub przy IP Kwidzyn oraz przy Stowarzyszeniu Letników w Klasztorku z Prezesem tego Klubu Adamem Mosińskim na czele. Ukończyliśmy również budowę 30 szt pomostów wędkarskich na jeziorze Klasztornym. Dla kronikarskiej wiedzy podam ,że w budowę zaangażowanych było wielu Kolegów , jednak na szczególne wyróżnienie zasługują Koledzy: Zdzisław Biesiekierski, Jarosław Raczyński, Henryk Matla, Stanisław Górnicz, Jerzy Tabaka, Krzysztof Osóbka, Janusz Manturewicz, Eugeniusz Wiśniewski, Rafał Libiatowski, Radosław Sitarz, Leszek Świetlak, Alfred Górski, Andrzej Tyszkowski, Jerzy Tchorek, Andrzej Cieplak, Janusz Radliński, Bracia Zdunowie z Klasztorka, Marek Soliński, Witold Jabłonka, Tomasz Rutecki, Zbigniew Sitko, Michał Jankun, Wiesław Klownowski. W roku tym zakupiliśmy z demobilu lepszego i nowszego niż nasz Żuka do przewozu ryb oraz nową sieć ciągnioną. Otrzymaliśmy także dotację z Starostwa Powiatowego na sfinalizowanie remontu i modernizację stawów w Górkach przejętych bezpłatnie w użytkowanie na czas nieokreślony. Działalność sportowa prowadzona w identyczny sposób jak w latach poprzednich przyniosła efekty ogólnopolskie. Od 2 lat bowiem Puchary Federacji wyłaniające najlepsze zespoły i wędkarzy trafiają do Kwidzyniaków – członków NTW. Tegorocznym Królem NTW został Pan Zdzisław Biesiekierski a „Wędkarzem NTW Roku 2003” został Pan Radosław Sitarz wyprzedzając kolejno Stanisława Górnicza i Zbigniewa Sitko. Po raz pierwszy w tym roku rozegrano dwumecz wędkarski (impreza cykliczna zapisana od tego roku do kalendarza imprez NTW) między dwoma Towarzystwami : NTW Kwidzyn i BTW Bledzewo. Pierwsze spotkanie rozegrano na jeziorze Klasztorek z łodzi a rewanż nad jeziorem Bledzewskim w Bledzewie z pomostów. Każdy z zespołów wystawia drużynę liczącą 8 zawodników. Wygrali ten dwumecz indywidualnie : Jarosław Raczyński przed Zbigniewem Sitko i Markiem Rolińskim a zespołowo NTW zdobywając dwa razy tyle punktów ile uzyskali Koledzy z BTW. Także imprezę pod nazwą „Pstrąg spod lodu Otoczyn 2003” należy uznać za trafioną w gusta wędkarzy. Pomimo wydatkowania przez uczestników sumy 50-60 zł na zakup pstrąga impreza od początku cieszyła się dużym powodzeniem i cieszy się nim nadal. Inną bardzo atrakcyjną imprezą była rozegrana już po raz drugi impreza pod nazwą Turniej Zakładów Pracy Powiatu Kwidzyńskiego. Z racji swej popularności weszła ona do kalendarza imprez na stałe a istotą jej jest to ,że udział w niej biorą reprezentacje kwidzyńskich zakładów pracy.

Rok 2004 był dla NTW rokiem bardzo istotnym . Kończyły się bowiem w nim umowy dzierżawy największych wód na których przez okres 10-ciu lat gospodarowało Towarzystwo. Dlatego też dzień podpisania aneksów do dotychczasowych umów (28.12.2004 r) był dniem, który winien w historii NTW być jednym z najważniejszych. Do 31 grudnia 2014 roku aneksowano ważność umowy na jezioro Sarnówek a do 31.12.2024 roku ważność umowy na obwód jeziora Klasztornego w którego skład od nowego 2004 roku, decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku ,weszło również jezioro Leśne (Świbno). W obwodzie tym , oznaczonym nr I.11.33 wykonujemy prawo rybackiego użytkowania wód na podstawie umowy zlecenia zawartej, za zgodą RZGW w Gdańsku, z Gminą Gardeja. Rok ten przyniósł także rozstrzygnięcie budzącego tak wiele emocji przetargu na obwód nr 5 dolnej Wisły . Przetarg ten wygrał Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku , który już od października brał wcale nie małe opłaty za łowienie ryb. Zarząd Towarzystwa zdecydował w styczniu tegoż roku, że nie przystąpi do przetargu z uwagi na duże koszty wstępne jak również konieczność prowadzenia działalności gospodarczej ( z racji przejęcia zatrudnionych tam rybaków) , czego nie chciał i nie chce nadal prowadzić. Podobnie również umotywował fakt nie przystąpienia do przetargu na rzekę Liwę. Nakłady jakie należałoby wnieść w jej zagospodarowanie nigdy nie zwróciłyby się z opłat wędkarskich z racji bardzo małej presji wędkarskiej . Ze środków Towarzystwa zakupiono garaż murowany na potrzeby transportu Towarzystwa powiększając tym samym majątek trwały organizacji. Powstał również Klub Wędkarski NTW mający siedzibę w Gdańsku , który uprawia głównie wędkarstwo morskie. Klub o nazwie Gdański Klub Wędkarstwa Morskiego „REKIN” przy NTW w Kwidzynie zrzesza aktualnie 16 tu członków i bardzo aktywnie współpracuje z Zarządem w zakresie upowszechniania nie tylko połowu dorsza na Bałtyku ale również uprawiania innego rodzaju wędkarstwa morskiego (połowy z plaży , połowy belony i.t.p.) .Najistotniejsze sprawy jakie w tym roku miały miejsce to zmiany związane z dzierżawą nieruchomości. Od tego roku Gminy mają zakaz wydzierżawiania nieodpłatnego wszystkich posiadanych nieruchomości oraz zmiana w zasadach naliczania i płacenia czynszu dzierżawnego za jeziora Klasztorek i Leśne. Tak długo jak długo jeziora te będą majątkiem Skarbu Państwa tak długo , o ile w międzyczasie nie nastąpią ustawowe zmiany, będziemy płacić refakturowany przez Gminę Gardeję czynsz naliczany przez Agencję wg zadeklarowanej ilości pszenicy z 1 ha ( w przypadku NTW jest to 412 dct x cenę 1 dct pszenicy rocznie). Rok ten to także świadomie podjęta przez Zarząd decyzja o nie zarybianiu jeziora Klasztorka i Leśnego z racji niepewności związanej z dalszym prawem użytkowania tych wód przez NTW. Zdając sobie sprawę z konieczności płacenia większych kwot za dzierżawę Zarząd zdecydował się pod koniec roku podnieść składkę za zezwolenia na połów ryb w wodach NTW oraz podjąć działania zmierzające do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. W miesiącu styczniu zmieniono statut o niezbędne ustawowe zapisy i wystąpiono do KRS-u o nadanie organizacji statusu o.p.p. 14 czerwca tegoż roku, KRS w Gdyni nadał Niezależnemu Towarzystwu Wędkarskiemu status organizacji pożytku publicznego co skutkuje wieloma do tej pory nieosiągalnymi korzyściami. Zwolnienie z podatku od nieruchomości , prawo otrzymania 1 % podatku zapłaconego przez podatników do Urzędu Skarbowego i innego rodzaju uprawnienia zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Strażnicy NTW pod kierownictwem nowego Komendanta Janusza Manturewicza przeprowadzili 150 kontroli w tym 20 nocnych a 4 z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej. Skontrolowano 382 osoby upominając 10 , odebrano 4 drgawice o długości 192 m, 3 szt. żaków stawnych oraz 73 szt tzw. klepek na połów szczupaka z lodu. Funkcjonariusze PSRyb. Nałożyli 3 mandaty karne wędkarzom nie posiadającym uprawnień. Nastąpiły również zmiany na stanowisku Prezesów Klubu.Pan Tyrka Andrzej został Prezesm Klubu IP Kwidzyna Pan Wiesław Golański Prezesem Klubu Stowarzyszenia Letników. Królem NTW Roku 2004 został Pan Krzysztof Masny a „Wędkarzem NTW Roku 2004” Pan Stanisław Górnicz wyprzedzając Pana Janusz Manturewicza i Radosława Sitarza .

Rok 2005 był trzecim rokiem funkcjonowania władz IV kadencji. Rok ,który w pewnym sensie był rokiem przełomowym. W inny sposób płacono czynsz dzierżawny za nieruchomości i jeziora. Zmniejszyła się ilość wędkarzy wykupujących zezwolenie na połów ryb w wodach NTW pomimo tego , że wpuszczono do jezior ponad 3 tony ryb o wartości 21,3 tys. zł. Zarząd przeanalizował tą sytuację i doszedł do wniosku , że powodem tego stanu było:

 • większa dostępność wędkarzy do wód prywatnych;
 • popularność wędkowania w rzece Wiśle spowodowana nie zawsze prawdziwą propagandą rybności tej rzeki;
 • wędkowanie bez zezwoleń.

Dziwi szczególnie fakt rezygnacji z połowów w wodach NTW na korzyść rzeki Wisły. Opłaty bowiem są tam bardzo wysokie, niewspółmierne do osiąganych wyników połowowych a ponadto zwiększone z tego tytułu , że wędkarze NTW nie są traktowani jak członkowie PZW i opłacają za zezwolenie kwoty takie same jak osoby nie należące do żadnej z organizacji. Nie udaje się bowiem nawiązać współpracy w tym zakresie z władzami Okręgu Gdańskiego PZW, administrującego rzekę Wisłę od roku ubiegłego. Strażnicy przeprowadzili 125 kontroli (w tym 13 nocnych), skontrolowali 295 osób, upominając 4 wędkarzy i zdejmując z wód 1 drgawicę, 2 wontony, 3 żaki stawne oraz 23 „klepki” szczupakowe. Zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami , po wyremontowaniu stawów w Górkach, do dolnego wpuszczono 50.000 szt. wylęgu karpia , który po podhodowaniu w dwuletnim okresie, miał być odłowiony i przewieziony na inne wody NTW. Wykonanie sieci kanalizacyjnej w wsi Klasztorek, pozwoliło dokonać bez specjalnego ryzyka zatrucia, zarybienia jeziora Leśnego dawką uderzeniową leszcza. Wpuszczono 1500 kg co pozwoliło na odbudowanie pogłowia tych ryb w tym jeziorze. Własnymi siłami dokonano także odłowu kontrolnego jeziora Klasztorek. Wyniki jednak były bardzo mierne z tego powodu, że odłowienie tego jeziora wymaga innego sposobu i innego sprzętu niż posiadany przez NTW. Działalność sportowa tak jak rokrocznie oparta była o dotacje uzyskane z Urzędu Miasta na realizację zadań w ramach ogłoszonego przez Burmistrza konkursu ofert. Po raz pierwszy NTW zorganizowało własne mistrzostwa w połowach morskich na Bałtyku. Od kilku lat bowiem ten rodzaj wędkarstwa był i jest bardzo popularny wśród kwidzyńskich wędkarzy, pomimo tego, że wyjazdy do Władysławowi lub Łeby są dosyć kosztowne. Po raz pierwszy także NTW otrzymało z tytułu 1% podatku zapłaconego przez osoby fizyczne kwotę 3,5 tys zł , którą w całości przeznaczono na zakup materiału zarybieniowego. Do wszystkich znanych NTW darczyńców (było ich 56) wysłano pocztówkę z jeziorem Klasztorek z stosownym tekstem podziękowania i informacją o przeznaczeniu przekazanej kwoty. Rok ten wzbogacił NTW o kolejne środki trwałe. Zakupiono garaż murowany na ul. Harcerskiej za kwotę 12 tys. zł, sieć ciągnioną 300 m za kwotę 4,3 tys zł oraz nowy basen do transportu ryb za kwotę 2,8 tys. zł. Środki na zakup tych nieruchomości i wyposażenia pochodziły z tzw. Funduszu Zakupu Wód przemianowanego decyzją Walnego Zgromadzenia na Fundusz Inwestycyjny w ubiegłym roku. NTW wzorem lat ubiegłych aktywnie uczestniczył w życiu Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich. Po raz kolejny w Pucharach Federacji NTW zajęło I miejsce zespołowo a Marek Roliński I miejsce indywidualnie. Królem NTW roku 2005 został Pan Wojciech Włodarski, Prezes BTW Bledzewo, zespołu który gościnnie występował razem z zawodnikami NTW. Tytuł „Wędkarza NTW Roku 2005” wywalczył Pan Stanisław Górnicz przed Zdzisławem Biesiekierskim i Marcinem Żochowskim.

Rok 2006 to ostatni rok działalności IV kadencji władz . Całą kadencje pracowały one w niezmienionym, zgodnym z dokonanymi wyborami składzie. Był to jednak kolejny rok który, pomimo przyjęcia nowych 29 członków odnotował spadek wykupywanych rocznych zezwoleń na połów ryb w wodach NTW. Fakt ten był pod koniec roku szczegółowo omawiany na posiedzeniach Zarządu i w konsekwencji doprowadził do podjęcia w styczniu roku 2007 decyzji zmieniających dotychczasowe zasady członkowskie. Grunt jednak pod tą uchwałę wprowadzającą daleko idące zmiany związane z członkostwem w NTW i wnoszeniem opłat był przygotowany w roku 2006. Istotną, organizacyjno-personalną zmianą było utworzenie funkcji Gospodarza NTW , którą powierzono Koledze Januszowi Manturewiczowi , dotychczasowemu Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej NTW. Stanowisko Komendanta natomiast , decyzją Zarządu , powierzono Kol. Danielowi Ochenkowskiemu. Pod wodzą nowego Komendanta przeprowadzono 139 kontroli ( 18 w nocy) z których trzy wspólnie z Strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Skontrolowano 295 osób . 4-ry osoby zostały upomniano ustnie a 4-ry osoby został ukarane przez PSRyb. mandatami karnymi. Jednej osobie postawiono zarzut kłusownictwa zakończony skierowaniem sprawy przez funkcjonariuszy PSRyb. do Sądu. Po raz drugi z rzędu w okresie maj- czerwiec strażnicy NTW uczestniczyli w kontroli rzeki Liwy patrolując odcinek Gurcz – Biała Góra 11 dni w rannych i wieczornych godzinach. Wyróżniającymi się strażnikami byli: Janusz Manturewicz, Daniel Ochenkowski, Zbigniew Ostanin, Wiesław Klownowski, Alfred Górski, Jerzy Tabaka, Andrzej Olszewski. 55 darczyńców przekazało NTW kwotę 3.432,83 zł pochodzącą z 1 % należnego do budżetu podatku , pomimo tego ,że obowiązywały niezbyt korzystne dla darczyńców przepisy. Najpierw bowiem należało wpłacić indywidualnie zadeklarowaną w zeznaniu kwotę a następnie czekać około dwóch miesięcy na zwrot tej kwoty z Urzędu Skarbowego. Jak zwykle tak i w tym roku wpuszczono do wód NTW znaczną ilość ryb. 34 tys sztuk o wadze 3,5 tony i wartości 18,9 tys zł zmniejszyły jednak straty spowodowane zimową przyduchą roku 2006/2007. W jeziorze Leśnym usnęło 220 kg leszcza, 30 szt. (45 kg) szczupaka oraz 12 szt (16 kg) lina. W Otoczynie straciliśmy 1 szt. 10-cio kg tołpygę, 2 szt. karpi po 8 kg, 1 szt. bolenia i leszcza oraz 7 szt. pstrągów. Dzięki ofiarnej pracy strażników uratowano blisko 2,5 tony płoci (około 26 tys. szt.) o wartości rynkowej 8,4 tys. zł , którą duszącą się wybierano z przerębli i przewożono w natlenionym zbiorniku do innych wód. Oprócz tych jezior zagrożenie przyduchą było także w jeziorze „W Polu”. Na szczęście stratą było tylko uśnięcie jednego 15 kg karpia. Po raz pierwszy w tym roku Burmistrz Miasta dofinansował w 90 % zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej „Szkółki Wędkarskiej dla dzieci i młodzieży do lat 14”. Szkolenie rozpoczęło 30 dzieci a ukończyło zdobywając kartę wędkarską 22 młodych wędkarzy. Rok 2006 to rok, w którym w miesiącu grudniu podjęto decyzję o zakupie od Zakładu Usług Socjalnych „Spółdzielca” Spółdzielnia w Gdańsku, Ośrodka Wypoczynkowego „BALATON” w Morawach. Zarówno warunki jak i zasady kupna tegoż ośrodka wynegocjował Prezes Zarządu Zbigniew Sitko, który uzyskując pełne poparcie nie tylko Zarządu ale sporej grupy zwołanych na tą okoliczność wędkarzy, Członków NTW, podpisał umowę z Zarządem Spółdzielni rozkładając należność wynoszącą 25 tys. zł na trzy nie opodatkowane odsetkami raty (5.000zł w roku 2007 i po 10.000 zł w roku 2008 i 2009). Ośrodek ten, leżący nad jeziorem Klasztorek, posiada 25 domków kempingowych, kawiarnię, stołówkę ,świetlicę, pomost wraz z plażą oraz tereny rekreacyjne stanowić może w przyszłości znakomitą bazę wędkarską NTW, pomimo tego, że właścicielem terenu jest Nadleśnictwo Kwidzyn. Umowa zawarta z sprzedającym zawierała także zobowiązanie kupującego do przedłużenia możliwości korzystania z tegoż ośrodka osobie, która miała do 2010 roku podpisaną ze spółdzielnią umowę najmu. Właśnie ten fakt pozwolił bez specjalnych obaw dokonać przez NTW transakcji kupna, będąc przekonanym, że za prawo eksploatacji ośrodka dotychczasowy najemca zapłaci stosowną składkę członkowską umożliwiającą spłatę zobowiązań wobec Spółdzielni. Tak więc bez angażowania własnych środków NTW uzyskało majątek, który jak czas pokaże znajdzie niebawem uznanie wśród wielu członków. Na niezmiennie wysokim poziomie stała działalność sportowa. V edycję Pucharów Federacji wygrał Kol. Marek Roliński wyprzedzając Zbigniewa Sitko a zespołowo po raz piąty z rzędu NTW wyprzedzając Kolegów z Ostródy i Giżycka. Królem NTW roku 2006 został Pan Stanisław Górnicz pokonując kolejno Panów Kazimierza Biesiekierskiego i Marka Solińskiego. Tytuł „Wędkarza Roku 2006” Stanisławowi Górnicz , który pokonał Tomasza Sienkiewicza i Marka Solińskiego. Po raz pierwszy także klasyfikowano młodych wędkarzy. Juniorskim Wędkarzem Roku 2006 został Kol. Nicolas Dąbrowski – absolwent szkółki NTW.

Rok 2007 rozpoczął się 2 stycznia posiedzeniem Zarządu na którym to podjęto bardzo istotną dla funkcjonowania i przyszłości NTW Uchwałę nr 1/2007. Zarząd mając na uwadze konieczność ustalenia rzeczywistej ilości Członków (tych, którzy regularnie wykupują roczne zezwolenia na połów ryb) oraz zmobilizowania Członków do regularnego wykupywania zezwoleń na połów ryb w wodach NTW dokonuje w roku 2007 podział Członków na Członków Zwyczajnych i Członków Kandydatów. Zasady tegoż podziału zostały nagłośnione i wywieszone na tablicy ogłoszeń. Uchwała stwierdza, że Członkiem Zwyczajnym NTW w roku 2007 zostanie ten Członek, który wniesie opłatę roczną za wędkowanie. Członek, który do dnia 31.12.2007 roku nie wykupi zezwolenia na połów ryb w roku 2007 zostanie zakwalifikowany do grupy Członek Kandydat i do czasu jego ponownego przyjęcia na Członka Zwyczajnego będzie mógł wędkować wykupując stosowną licencję, droższą niż wnosił będzie Członek Zwyczajny. Rok ten wyznaczy także limit Członków Zwyczajnych . Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze, obradując tradycyjnie już w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych NR 3 w Kwidzynie (dawne Technikum Mechanizacji Rolnictwa) w styczniu 2007 roku dokonało podsumowania działalności poprzedniej kadencji władz i wybrało nowe władze V kadencji. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować dyrekcji Zespołu Szkół poprzednich i obecnych kadencji a w szczególności Panom: Jerzy Kielar, Marian Laurentowicz , Zbigniew Drelich za umożliwienie odbycia w obiektach Szkoły, przez okres 15- tu kolejnych lat, dorocznych Walnych Zgromadzeń NTW . Skład osobowy nowo wybranych władz V kadencji jest następujący:

ZARZĄD:

 1. Zbigniew Sitko – Prezes Zarządu
 2. Franciszek Klawitter – Z-ca Prezesa Zarządu
 3. Zdzisław Biesiekierski – Z-ca Prezesa Zarządu
 4. Stanisław Bera – Sekretarz
 5. Janusz Skierkowski – Skarbnik
 6. Jarosław Raczyński – Członek
 7. Stanisław Górnicz – Członek
 8. Henryk Matla – Członek
 9. Edward Cykał – Członek
 10. Eugeniusz Wiśniewski – Członek

RZECZNIK ZARZĄDU:

 • Rafał Sitko

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Roman Pawłowski – Przewodniczący Komisji
 2. Marek Roliński – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Stanisław Przybysz – Sekretarz
 4. Krzysztof Sadowski – Członek
 5. Ryszard Kobza – Członek

SĄD ORGANIZACYJNY:

 1. Jerzy Kielar – Przewodniczący Sądu
 2. Radosław Sitarz – Z-ca Przewodniczącego
 3. Michał Jankun – Sekretarz
 4. Krzysztof Masny – Członek
 5. Artur Korczyc – Członek

GOSPODARZ NTW:

 • Janusz Manturewicz

KOMENDANT S.S.Ryb. NTW;

 • Daniel Ochenkowski

Z kilku bardzo istotnych dla funkcjonowania Towarzystwa powodów rok 2007 wart jest odnotowania. Pierwszy to realizacja uchwały dokonującej podziału na Członków i Kandydatów na Członków. Zarząd na podstawie szczegółowych zestawień podjął w grudniu tegoż roku uchwałę ustalającą maksymalną liczbę Członków Zwyczajnych na 400 osób. Stosowną decyzją odstąpił także od przystąpienia do konkursu ofert na rybackie zagospodarowanie jeziora Kucki ( Polno, Kleczewo) ogłoszonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku (spełniający rolę właściciela w imieniu Skarbu Państwa). Zarząd uznał bowiem, że ryzyko poniesienia dużych kosztów przygotowawczych (m.innymi koszt operatu rybackiego , kaucji gwarancyjnej) jest zbyt duże w stosunku do szans wygrania konkursu ofert z Polskim Związkiem Wędkarskim Zarządem Okręgu w Elblągu. Wysokość zadeklarowanych kwot na czynsz dzierżawny i zagospodarowanie rybackie zbiornika w wypadku NTW mogłaby wynosić tylko tyle, ile z tego zbiornika można by było uzyskać gotówki od wykupujących zezwolenia wędkarzy. Wg szacunków uzyskana kwota nie przekraczałaby 20.000 zł co na zbiornik liczący 188 ha byłoby kwotą zbyt małą. Potwierdził to wynik konkursu , który zgodnie z przewidywaniami wygrał PZW Zarząd Okręgu w Elblągu oferując oprócz czynszu dzierżawnego kwotę na zarybienie w wysokości 30 tys. zł (wg danych z zarybień w roku 2008 rocznie. We wrześniu roku 2007 dotychczasowy użytkownik Ośrodka Wypoczynkowego „BALATON” w Morawach zrezygnował z dniem 1 stycznia 2008 roku z prowadzenia tegoż ośrodka , co przed Zarządem NTW postawiło nowe organizacyjne zadania. Należało bowiem ustalić zasady dalszej eksploatacji tego ośrodka, sposób jego eksploatacji, koszty i jego zabezpieczenie oraz dokonać wyboru przyszłych użytkowników , wcześniej opracowując kryteria którymi Zarząd będzie się kierował przy ich wyborze i sposób w jaki dotrze do Członków NTW interesujących się przyszłym zagospodarowaniem ośrodka. Prace te trwały do końca roku i po wielu konsultacjach podjęto decyzję na mocy której z osób którym przydzielono do eksploatacji domki kempingowe powołano Klub NTW „BALATON” w Morawach na czele którego stanął Prezes Zarządu Klubu , Marek Roliński. W grudniu przyjęto także Regulaminy i dokumenty związane z funkcjonowaniem Klubu i eksploatacją ośrodka. Od tego też momentu , można traktować , że NTW pozyskało nad jednym ze swoich jezior nieruchomości , które stanowią bazę wypoczynkowo – rekreacyjną dla swoich wędkarzy i innych osób chcących wędkować i wypoczywać. Jest to kolejny zrealizowany cel jaki przyświecał Towarzystwu w dniu jego powoływania 16 lat temu. Kolejnym istotnym zdarzeniem tego roku był sygnał związany z kosztami dzierżawy jezior obwodu Klasztorek. Czynsz za rok 2007 zamknął się kwotą 22,8 tys. zł , co w porównaniu z I rokiem eksploatacji tegoż obwodu jest wzrostem o 17 tys. zł. Zapowiadany dalszy wzrost pszenicy może nieuchronnie doprowadzić do tego, że brakować będzie środków na podstawowy cel gospodarowania na tym zbiorniku jakim jest zarybianie. Dlatego też, Zarząd podjął działania zmierzające do tego by ustawodawca umożliwił renegocjację dotychczasowych umów pod kontem ich dostosowania do obecnych przepisów , które ustalają małe wartości czynszu dzierżawnego na rzecz dużych wydatków na zakupu materiału zarybieniowego. Pomimo aktywnego włączenia się do sprawy Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2008 nic w tej sprawie nie udało się załatwić. Na niezmienny poziomie stała działalność ochrony wód . Społeczna Straż Rybacka , kierowana przez Pana Daniela Ochenkowskiego przeprowadziła 151 kontroli dziennych i 20 nocnych. W dwóch przypadkach wspólnie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej. Skontrolowano ponad 300 osób upominając za róże wykroczenia regulaminowe 31 wędkarzy. Odebrano 2 drgawice , 1 wonton, 1 sznur hakowy i 8 tzw. pup na węgorza. Najczęściej spotykanym wykroczeniem był połów ryb bez wymaganych zezwoleń, połów na trzy wędki oraz łowienie ryb niewymiarowych. Właśnie za to ostatnie wykroczenie (złowienie niewymiarowego szczupaka) jeden z Kolegów został ukarany karą nagany przez Sąd Organizacyjny NTW oczywiście po przeprowadzeniu, zgodnie z Regulaminem Sądu, stosownego postępowania wyjaśniającego. Budżet Towarzystwa zasiliło 61 darczyńców wpłacających kwotę 3.966,73 zł pochodzącą z 1% należnego do budżetu podatku. Całą kwotę zarząd przeznaczył na zarybienie zakupując narybek za sumę 17,2 tys. zł. Dokonano również odłowu stawów w Górkach. Wpuszczony trzy lata temu wylęg jazia i karpia nie przyniósł niestety spodziewanych wyników. Odłowiono tylko 480 szt. jazia kroczka o wadze 48 kg i 4 szt. karpia oraz 28 linów. Zarząd podejrzewa , że stawy zostały wcześniej odłowione przez kłusowników (pomimo ochrony prowadzonej przez pracowników pobliskiego pałacyku) co stawia sens prowadzenia tam hodowli pod znakiem zapytania. W miesiącu sierpniu ośmiu członków NTW odwiedziło zaprzyjaźnionych wędkarzy z niemieckiego miasta Celle , którzy zaprosili NTW do udziału w uroczystościach związanych z obchodami stu lat ich związku. Pobyt tam finansowali z własnych środków uczestnicy wyjazdu, poza kosztami transportu, które sfinansowało Miasto Kwidzyn w ramach przyznanej dotacji. Na niezmienionym wysokim poziomie stał sport wędkarski opracowany w Kalendarzu Imprez NTW którego realizacji pilnował Kol. Zdzisław Biesiekierski. Wszystkie ujęte w nim imprezy dofinansowywane były przez Burmistrza Miasta Kwidzyna w ramach ogłoszonych przez niego konkurów ofert na realizację zadań wyznaczonych przez Radę Miasta. Królem NTW 2007 roku został Pan Krzysztof Masny wyprzedzając Kolegów Waldemara Wolińskiego i Zdzisława Biesiekierskiego. Tytuł „Wędkarza NTW 2007” wywalczył Marcin Żochowski , wychowanek NTW i jeden z pierwszych uczestników szkółki wędkarskiej NTW, przed Zdzisławem Biesiekierskim i Januszem Manturewicz.

Rok 2008 niczym specjalnym w działalności NTW się nie zapisał. Odnotować jednak trzeba pewne dane statystyczne a mianowicie. Przybyło nowych 52 Członków co przyniosło zwiększenie liczby członków i kandydatów do 2379 osób. Pełne zezwolenie wykupiło na cały rok 422 członków z czego, zgodnie z ubiegłoroczną uchwałą Zarządu zwiększającą limit członków, 400 osób to członkowie a 22 osoby to kandydaci na członków. Limit ten Zarząd uchwalił na dwa lata i obowiązywał będzie w 2009 roku. Tak jak w roku poprzednim tak i w tym gospodarowaliśmy na jeziorach i stawach o powierzchni ewidencyjnej wynoszącej 183,96 ha. Wód tych jak w latach poprzednich chroniła własna grupa społecznych strażników licząca w tym roku tylko 9 osób pod dowództwem Kol. Daniela Ochenkowskiego. Grupa ta przeprowadziła 171 kontroli w tym 20 to kontrole nocne a 2 z nich to wspólne akcje z Państwową Strażą Rybacką. Skontrolowano łącznie 300 osób a 31 wędkarzom przypomniano o obowiązujących na naszych wodach przepisach. Zdjęto z naszych jezior 2 drgawice , 1 wonton oraz 1 sznur hakowy i 8 pup węgorzowych. Wyróżniający się strażnicy to: Janusz Manturewicz, Wiesław Klonowski, Andrzej Olszewski i Daniel Ochenkowski. Zarząd postanowił , że od 2009 roku będzie prowadzone współzawodnictwo o tytuł Strażnika Roku honorowanego darmowym zezwoleniem na połów ryb w kolejnym roku kalendarzowym. Wraz z grupą członków Klubu TOP TORPAL i Klubu BALATON wykonano szereg prac z czego najważniejsze to:

 • wykonanie 36 pomostów oraz drewnianej ścieżki na wschodnim brzegu jeziora Otoczyn;
 • wykonanie dodatkowych stanowisk wędkarskich na wschodnim brzegu jeziora Leśnego;
 • zagospodarowywanie ośrodka BALATON w Morawach;
 • rozbiórka i remont kapitalny pomostu nad j. Klasztornym w ośrodku wypoczynkowym Balaton w Morawach;

Dziewięcioosobowa grupa Członków NTW brała udział w Zjeździe Towarzystw Wędkarskich zorganizowanym przez Kolegów z Bledzewskiego Towarzystwa Wędkarskiego, obchodzącego swoje 10 lecie istnienia, w Lidzbarku Welskim k/Działdowa. Jeziora nasze w 2008 roku zarybione zostały 185 tys. szt. ryb o łącznej wadze 1803 kg i wartości 14.294 zł. Za zebrane z 1% podatku darowizny w kwocie 6776 zł (159 darczyńców) zakupiliśmy 130 szt. o wadze 121 kg szczupaków tarlaków oraz 1080 kg karasia dłoniaka. Przeprowadziliśmy także odłów kontrolny jeziora Martwego a wynik: 80 kg lina, 40 kg płoci, 4 kg karasia , nie jest zbyt budujący. Sądzimy jednak że brak w połowach szczupaka i okonia to wynik przebywania jego w tym czasie w trzcinach tego jeziora. Tak jak wcześniej wspomniałem rok 2008 nie przyniósł zmian w zakresie prób renegocjowania wysokości czynszu dzierżawnego płaconego za jeziora Klasztorne i Leśne. Rosnąca cena pszenicy potwierdziła nasze obawy, że czynsz będzie rósł bardzo wysoko. Wyniósł on za te dwa jeziora kwotę 33.328 zł i był wyższy od czynszu roku poprzedniego o 10.561 zł. Stanowi to blisko 60 % wpływów pochodzących ze składek członkowskich. Pomimo tego rok finansowy zamknął się zyskiem – ponad 11 tys. zł , który Walne Zgromadzenie obradujące w roku 2009 przeznaczyło na zwiększenie funduszu statutowego. Fundusz ten na koniec roku 2008 wynosił 8562 zł. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że wydatki w/w na czynsz doprowadziłyby do tego, że nie byłoby za co finansować działalności sportowej. Dzięki jednak polityce władz miasta Kwidzyna, promującej działalność sportową, składając odpowiednią ofertę na tą działalność towarzystwa, pozyskaliśmy blisko 90 % niezbędnych dla sportu funduszy z przyznanych nam przez Burmistrza dotacji .Umożliwiło to bez komplikacji realizować bogaty Kalendarz Imprez NTW na rok 2008. Królem Roku został Kol. Krzysztof Masny wyprzedzając Kol. Stanisława Górnicza a tytuł Wędkarza Roku 2008 wywalczył Stanisław Górnicz wyprzedzając Kolegów Tak prowadzony sport w NTW przyniósł już naszym zawodnikom siódmy z rzędu sukces w rywalizacji o Puchar Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie. Zespołowo zajęliśmy I miejsce a indywidualnie Kol. Marek Roliński był 3 a piszący ten dokument 4 miejsce.

Rok 2009 to trzeci rok obecnej kadencji władz. Tak jak w ubiegłych latach tak i w tym roku działalność oparta była o pracę Zarządu oraz aktywnych strażników rybackich i dużej grupy Kolegów z Klubu NTW BALATON w Morawach i TOP TORPAL. Na koniec roku organizacja nasza liczyła blisko 2400 członków zwyczajnych i kandydatów. W ciagu roku przybyło 58 nowych członków. Limit członków zwyczajnych wynosił 400 osób i nie został przekroczony. W stosunku do lat poprzednich, nastąpił wzrost ilościowy wykupionych zezwoleń jednak nie całorocznych a głównie okresowych, co pozwoliło na zrealizowanie budżetu w zakresie przychodów i rozchodów. Zarząd jak zwykle odbył 11 posiedzeń na których omawiał sprawy związane z funkcjonowaniem towarzystwa i zagospodarowaniem wód. Gospodarowaliśmy na tych samych wodach co w roku ubiegłym uzyskując przedłużenie umowy dzierżawy na Przystań Batorego na kolejne lata. We wrześniu tego roku rozwiązano umowę z PZW Zarząd Okręgu Toruń na rybackie korzystanie z wód rzeki Wisły obwodu nr 6, co spowodowało, że do czasu wyłonienia nowego dzierżawcy zezwolenia na połów w tym obwodzie sprzedaje Dyrektor RZGW Gdańsk znacznie taniej niż sprzedawało je PZW. Zakończono w tym roku remont dużego pomostu i mariny w ośrodku Balaton w Morawach oraz zagospodarowano częściowo niewykorzystane pomieszczenia. Jak co roku tak i wtym roku uczestniczyliśmy w Zjeździe Towarzystw który odbył się w Mrągowie . Mrągowskie Towarzystwo Wędkarskie połączyło Zjazd z obchodami 10 lecia swojego istnienia. Społeczna Straż Rybacka NTW funkcjonowała pod kierownictwem Kol. Daniela Ochenkowskiego do końca sierpnia a od września pod kierownictwem Janusza Manturewicza, którego przedwczesna śmierć pozostawiła grupę strażników bez nadzoru. Mimo tego zdarzenia rozstrzygnięto wprowadzoną od stycznia 2009 roku klasyfikacje „STRAŻNIKA ROKU” ,którą wygrał Kol. Janusz Manturewicz przed Wiesławem Klonowskim. Łącznie straż przeprowadziła 135 kontroli, z czego 25 w nocy, a 3 z nich z funkcjonariuszami Policji i Państwowej Straży Rybackiej. Skontrolowano łącznie 300 osób, odebrano 8 drgawic, 4 sznury hakowe i 6 pup. Nadal najczęściej spotykanym wykroczeniem był połów ryb bez zezwoleń lub na 3 wędki. Po raz pierwszy w historii Kwidzyna, Sąd Rejonowy w Kwidzynie ukarał karą 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata oraz nawiązką na rzecz NTW w wysokości po 50 zł, trzech młodych osobników kłusujących siecią na jeziorze Martwym. Innych trzech wędkarzy za niewłaściwa postawę w trakcie kontroli ten sam Sąd ukarał wykonaniem określonych kilkugodzinnych prac porządkowych na rzecz Kwidzyna nieodpłatnie. W 2009 roku do naszych jezior wpuszczono 217 tys. szt. ryb o łącznej wadze 2947,80 kg i wartości 23.847 zł. Dokonano również odłowu kontrolnego jeziora W Polu z którego 201 szt. szczupaków palczaków i okoni o wartości 587 zł przewieziono do Otoczyna. Do jeziora powrotem wróciły duże szczupaki i piękne liny oraz ładne wzdręgi. Dziś wiemy, że był to błąd , gdyż zima roku 2009/2010 spowodowała tam przyduchę i wiele z tych ryb nie przeżyło. Dokonano także systemem zleconym odłowu kontrolnego jeziora Klasztorka. Trzykrotne ciągnienie dużej 700 m sieci tylko w pierwszym dniu odłowu zatoki południowej jeziora dał wspaniały efekt. W sieć wpadło bowiem 128 szt. linów o łącznej wadze 250 kg. Kolejne dni przyniosły zerowe efekty spowodowane, naszym zdaniem, wpłynięcie ryb w strefę przybrzeżną. Wyłowione liny wróciły po zliczeniu i zważeniu do jeziora. Za czynsz dzierżawny zapłaciliśmy kwotę 30.067 zł co stanowiło 50 % dochodów uzyskanych z tytułu wpłat członków za zezwolenia na połów ryb. Pomimo podjętych działań przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Państwowe Towarzystwo Rybackie w Gańsku oraz interwencji posła Pana Jerzego Kozdronia starania o zmianę starych umów dzierżawy na nowe, promujące wartość wydanych środków na zarybienie a nie na czynsz dzierżawny, nie przyniosły żadnych efektów. Uzyskany zysk bilansowy w kwocie 8.973,14 zł decyzją Walnego Zgromadzenia powiększył fundusz statutowy, który na początek roku 2010 wynosi 20.312,10 zł. Z tytułu 1 % podatku uzyskaliśmy kwotę 5.432 zł którą w całości przeznaczyliśmy na zakup ryb do zarybienia. Po raz siódmy z rzędu Puchar Zespołowy Federacji zdobyło NTW. Indywidualnie tym razem najlepszy z naszych zawodników Marek Roliński uplasował się na 3 miejscu a Prezes NTW na 4. Tytuł Króla NTW 2009 roku zdobył Kol. Stanisław Górnicz a WĘDKARZEM ROKU 2009 został Kol. Henryk Matla wyprzedzając ilością zwycięstw mającego taka samą ilość punktów Kol. Stanisława Górnicza.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/