RODO – ochrona danych

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych
przez

Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie

 

1.  Pojęcia użyte w tej informacji

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

NTW – Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie , z siedzibą w miejscowości         82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr stowarzyszeń pod nr 0000011079 , NIP: 581-15-16-875, REGON: 170249390.

Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 ust. 7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela R.P., miejsce i data urodzenia, adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny, numer kontaktowy oraz adres e’mail, nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – numer paszportu lub karty pobytu; (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych –  wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, i ich usuwanie.

2. Twoje dane osobowe

 • NTW wykorzystuje dane o Tobie wymienione w pkt.1 informacji .
 • NTW wykorzystuje dane o Tobie ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, adres e’mail, numer telefonu, nr dokumentów wędkarskich;
 • NTW wykorzystuje dane zbierane automatycznie przez NTW za pośrednictwem plików cookiem i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3. Twój administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest NTW, które dba o to aby dane te były odpowiedni zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z prawem w szczególności do spraw związanych z opłatami związanymi z przynależnością do NTW i Twoim uczestnictwem w organizowanych imprezach i zawodach wędkarskich.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych

 • Zawarcie umowy wstąpienia na członka NTW (art.6 ust.1, lit. b Rozporządzenia RODO);
 • Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na NTW w związku z prowadzeniem działalności i realizacji zadań statutowych (art.6 ust.1, lit. c Rozporządzenia RODO);
 • Marketing i promocja usług oferowanych przez NTW (art.6 ust.1, lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
 • Wewnętrzne cele administracyjne NTW (art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia RODO).

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań

Nie zbieram informacji, które pozwalałyby mi uzyskać (bez Twojej zgody) wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań (poza sportem wędkarskim).

6. Odbiorcy Twoich danych

Twoje dane są lub mogą być przetwarzane przez:

 • pracowników i współpracowników NTW, którzy muszą mieć dostęp do danych;
 • Podmioty przetwarzające w imieniu NTW Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu czynności związanych z funkcjonowaniem NTW, tj.:
  • -podmioty z którymi NTW zawarł umowy związane z realizacją działań statutowych;
  • -podmioty wspierające i współpracujące z  NTW w  jego  funkcjonowaniu ;
  • -podmioty obsługujące systemy teleinformacyjne NTW;
  • -podmioty świadczące usługi finansowo – księgowe, rachunkowe i prawne;
  • -podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.                                                             
 • organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisów prawa, decyzji  administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Czas przechowywania Twoich danych

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, doputy nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec NTW mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą. Dane te NTW przetwarza w czasie trwania członkowstwa a także po jego zakończeniu tak długo jak długo wymagają tego przepisy prawa.

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE

NTW nie przekazuje Twoich danych do podmiotów poza UE.

9. Twoje prawa

 • żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art.15 Rozporządzenia RODO);
 • sprostować swoje dane (art.16 Rozporządzenia RODO);
 • usunąć swoje dane (być zapomnianym) (art.17 Rozporządzenia RODO);
 • ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
 • przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO);
 • wnieść skargę do Generalnego Inspektora Danych Osobowych ( w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez NTW.

10. Kontakt ze nami

W razie pytań kontakt osobisty lub za pomocą poczty e’mail NTW: ntwkwidzyn@gmail.com


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/