Regulamin połowów

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

I – WSTĘP

 1. Koleżanki i koledzy wędkarze – członkowie Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie! Oddając do użytku ,,Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb NTW” jesteśmy przekonani, że przestrzeganie przez Nas wszystkich jego przepisów wydatnie przyczyni się do zapewnienia ochrony naszych wód i ich mieszkańców, dbałości o środowisko naturalne, oraz niezakłóconą przyjemność z faktu wędkowania.
 2. Regulamin opracowano na podstawie: Ustawy o rybactwie śródlądowym; Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie połowu ryb, oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie; Statutu NTW w Kwidzynie.

 

II – POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Regulaminu określa:

 1. Zasady amatorskiego połowu ryb, zwanego dalej wędkowaniem i obowiązuje na wodach Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie, zwanego dalej towarzystwem. Wykaz wód towarzystwa stanowi załącznik nr 1.
 2. Przepisy tego regulaminu obowiązują wszystkich członków towarzystwa, zwanych dalej wędkarzami, oraz innych użytkowników wód towarzystwa.
 3. Wędkarze towarzystwa, oraz inni użytkownicy wód towarzystwa mają prawo do wędkowania na wodach towarzystwa pod warunkiem posiadania aktualnego zezwolenia na połów ryb.
 4. Współmałżonkowie i dzieci do lat 14 mogą wędkować tylko w obecności pełnoletniego wędkarza towarzystwa. Osoby w/w zwane są dalej osobami współwędkującymi.
 5. Za przestrzeganie przez osoby współwędkujące zasad niniejszego regulaminu odpowiada wędkarz towarzystwa, pod opieką, którego odbywa się wędkowanie.
 6. Zgodnie z niniejszym regulaminem wędkować na wodach towarzystwa mogą także inne osoby niż w/w, które w oparciu o Statut NTW weszły w prawa Członka Towarzystwa.

 

III – POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

 1. NTW określa załącznik nr 1.
 2. Wędkowanie członka towarzystwa wraz z osobą współwędkującą może odbywać się tylko w granicach jednego łowiska, w ramach dwóch wędek, licząc wspólnie, oraz jednego limitu połowowego.
 3. W czasie wędkowania wędkarz musi mieć przy sobie:
  1. Kartę Wędkarską
  2. Aktualne zezwolenie na wędkowanie w wodach towarzystwa
 4. Wędkarze towarzystwa mają prawo do wędkowania na wodach towarzystwa jednocześnie nie więcej jak dwiema wędkami. Szczegółowe warunki połowu na poszczególnych wodach
 5. Dokumenty wymienione w pkt. 3 należy okazywać na żądanie osób uprawnionych do kontroli, którymi są:
  1. Funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej
  2. Funkcjonariusze Policji
  3. Społeczna Straż Rybacka
  4. Straż Ochrony Przyrody
  5. Straż Leśna
  6. Inne uprawnione służby
 6. Wędkujący na żądanie kontrolującego musi okazać złowione ryby, oraz użyty do połowu sprzęt i przynęty.
 7. W przypadku podejrzenia naruszenia przepisów niniejszego regulaminu, kontrolujący funkcjonariusze mają prawo do sprawdzenia pomieszczeń i środków transportu użytkowanych przez wędkującego.

§1

 1. Wędkowanie jest dozwolone wyłącznie przy pomocy przepisowych wędek.
 2. Za wędkę uważa się narzędzie do amatorskiego połowu ryb, składające się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego w dowolny sposób przymocowana jest linka zakończona haczykiem z przynętą naturalną, albo przynętą sztuczną. Przynęta w postaci owada może być zaopatrzona w nie więcej jak dwa haczyki, które mają nie więcej jak dwa ostrza a obrys tych haczyków nie może przekraczać obwodu koła o średnicy 30 mm. Pozostałe sztuczne przynęty mogą być wyposażone w nie więcej jak 3 haczyki, haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm.
 3. Połów ryb pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm z przymocowaną do niego linką zakończoną:
  1. Jednym haczykiem z przynętą , przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione tak, aby nie wystawały poza obwód koła o średnicy 20 mm;
  2. Sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej jak dwa haczyki, każdy haczyk może mieć nie więcej jak trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm;
  3. Mormyszką za którą uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu dowolnego kształtu i koloru o długości nie większej niż 15 mm z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu;
  4. Łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną inną niż mormyszka dozwolone jest na jedną wędkę a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mormyszką na dwie wędki;
  5. Zabrania się łowienia spod lodu na martwą lub żywą rybę.
 4. Wędka może być wyposażona w obciążniki i urządzenia sygnalizujące brania ryb.
 5. Do wędkowania używamy przynęt i zanęt roślinnych, zwierzęcych i sztucznych.
 6. W przypadku użycia przynęt i zanęt roślinnych i zwierzęcych, wolno stosować tylko takie,     które nie podlegają ochronie wynikającej z obowiązujących krajowych przepisów o ochronie przyrody.
 7. Do połowu ryb użytych jako przynęta (żywiec) można używać siatki (podrywki) o wymiarach nie większych niż 1m x 1m i wielkości oczek nie mniejszej niż 5 mm.

§2

 1. Na wędkowanie z łodzi właściciel, lub jej użytkownik musi uzyskać zgodę zarządu towarzystwa.
 2. Łodzie służące do wędkowania muszą być zarejestrowane w Starostwie Powiatowym, właściwym terytorialnie dla miejsca zamieszkania, lub siedziby właściciela sprzętu.
 3. Łodzie stosowane do amatorskiego połowu ryb muszą posiadać oznakowanie zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, oraz powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt ratunkowy.
 4. Numer rejestracyjny łodzi właściciel, lub użytkownik zobowiązany jest zgłosić zarządowi towarzystwa.

§3

 1. Ustala się następujące odległości na łowiskach między wędkującymi:
  1. przy wędkowaniu wędkami zwykłymi z brzegu – 10 m.
  2. między łowiącymi na łodziach – 25 m.
  3. między łowiącym na brzegu, a łowiącym na łodzi – 50 m.
  4. przy wędkowaniu na przynęty sztuczne z brzegu – 30 m.
  5. przy wędkowaniu na przynęty sztuczne między łodziami, lub brodzącymi – 50 m.
  6. przy wędkowaniu na lodzie – 10 m.
 2. Za zgodą wędkarza, który zajął wcześniej stanowisko, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa, odległości te mogą być zmniejszone.

§4

 1. Wędkarzowi wolno łowić ryby wyłącznie poza okresem ochronnym, takie które przekroczyły wymiar ochronny i w ilościach ustalonych limitem.
 2. Złowione ryby, które spełniły pkt. 1 po złowieniu: wypuszczamy, przechowujemy w siatkach do tego przystosowanych, lub uśmiercamy.
 3. Każdy wędkarz przechowuje ryby w swoim sadzu.
 4. Złowione ryby, które są pod ochroną, będące w okresie ochronnym, lub poniżej wymiaru ochronnego należy z największą ostrożnością wypuścić dowody.

§5

 1. Zabrania się wędkarzom:
  1. Wędkowanie innym sprzętem niż wymieniony w niniejszym regulaminie;
  2. Połowu ryb :
   1. – określonych w przepisach o ochronie przyrody;
   2. – poniżej i powyżej wymiaru ochronnego;
   3. – w okresie ochronnym;
   4. – po przekroczeniu limitów połowowych zarówno wagowych jak i ilościowych;
  3. Pozostawiania wędek na łowisku bez osobistego dozoru.
  4. Wędkowania w miejscu naturalnego tarliska, lub w miejscu oznaczonych krześlisk;
  5. Udostępnienia osobom trzecim dokumentów upoważniających do wędkowania;
  6. Korzystania z kładek i pomostów, których stan techniczny nie wzbudza zaufania;

§6

 1. Wędkarza na łowisku obowiązuje wysoka kultura osobista, przestrzeganie przepisów niniejszego regulaminu, oraz uprzejmość w stosunku do innych wędkarzy i osób kontrolujących.
 2. Każdy wędkarz ma obowiązek dbałości o środowisko naturalne. W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wód (np. śnięte ryby, zmiana koloru, lub zapachu wody) zawiadamia o tym zarząd towarzystwa, lub najbliższą komendę policji. Podając miejsce i czas zdarzenia.
 3. W przypadku zauważenia jakichkolwiek oznak kłusownictwa każdy wędkarz ma obowiązek powiadomienia instytucji jak w pkt. 2
 4. Do obowiązków wędkarza należy oczyszczenie swego stanowiska wędkarskiego i zabrania śmieci.
 5. Wędkarz bez pisemnej zgody zarządu towarzystwa nie może budować pomostów wędkarskich.
 6. Nowe stanowisko na brzegu akwenu należy tak przygotować, aby jak najmniej ucierpiało środowisko naturalne.
 7. Wędkarz nie może narażać życia i zdrowia własnego jak i kolegów a w szczególności:
  1. łowiąc z brzegu – sprawdzić trwałość gruntu i przestrzeń ponad sobą;
  2. łowiąc z kładek i pomostów – sprawdzić ich stan techniczny;
  3. łowiąc ze sprzętu pływającego – sprawdzić stan techniczny i wyposażenie w sprzęt ratunkowy;
  4. łowiąc z lodu – sprawdzić grubość pokrywy lodowej, unikać oparzelisk, przestrzegać ustalonych odległości między wędkującymi, nie wykonywać otworów w lodzie większych niż 20 cm, posiadać przy sobie podstawowy sprzęt ratunkowy (kolce, lina).

§7

 1. Wędkarz ma obowiązek opuszczenia zajmowanego stanowiska wędkarskiego, w przypadku rozgrywania na tym terenie zawodów wędkarskich

§8

 1. Wędkarz towarzystwa, oraz inne osoby naruszając obowiązujące przepisy ustawy o ochronie przyrody, ustawie o rybactwie śródlądowym i rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw ponosi odpowiedzialność karną (grzywna, kara ograniczenia, lub pozbawienia wolności), administracyjną (cofnięcie wydanej Karty Wędkarskiej, wydanego zezwolenia na połów ryb), cywilną (przepadek sprzętu, pokrycie kwoty wyrządzonej szkody)
 2. Za naruszenie przepisów niniejszego regulaminu członkowie towarzystwa ponoszą odpowiedzialność przed Sądem Organizacyjnym, zgodnie ze statutem, niezależnie od rodzaju odpowiedzialności wymienionej w pkt. 1
 3. Nieznajomość statutu, regulaminu i przepisów wymienionych w pkt. 1 nie zwalnia od poniesienia odpowiedzialności za ich naruszenie.
 4. Zarząd towarzystwa mając na uwadze prawidłową gospodarkę rybacką i ochronę środowiska naturalnego może:
  1. okresowo wyłączyć dany akwen spod wędkowania;
  2. ograniczyć na poszczególnych akwenach metody i pory wędkowania;
  3. wprowadzić zakaz stosowania sprzętu pływającego;
  4. zmienić wykaz ryb podlegających ochronie, (jeżeli nie jest to sprzeczne z rozporządzeniem ministra);
  5. zmienić ustalone wymiary ochronne i limity połowowe, (jeżeli nie jest to sprzeczne z rozporządzeniem ministra).
 5. Uczestników zawodów sportowych obowiązują odrębne przepisy uchwalone przez zarząd towarzystwa, zawarte w ,,Regulaminie Wędkarskich Zawodów Sportowych NTW w Kwidzynie”

§9

Traci moc ,,Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb” zatwierdzony uchwałą Zarządu NTW nr 1/98 z dnia 06.01.1998 r.

§10

Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu NTW nr 16/2014 z dnia 06.05.2014 r. i ma moc obowiązującą z dniem ogłoszenia na stronie www NTW.

 

Zarząd Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego

w Kwidzynie

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYKAZ WÓD NTW KWIDZYN

1. Jezioro Klasztorek w m. Klasztorek

Dopuszczone do połowów przez cały rok, z brzegu i z łodzi przez całą dobę.

Rybostan: lin, szczupak, leszcz, sandacz, węgorz, płoć, wzdręga, amur, karp, okoń, boleń.

 

2. Jezioro Leśne w m. Klasztorek

Dopuszczone do połowów przez cały rok, z brzegu i z łodzi przez całą dobę.

Rybostan: szczupak, okoń, płoć, leszcz, węgorz, karp, lin, wzdręga.

 

3. Jezioro Sarnówek w m. Rozajny

Dopuszczone do połowów przez cały rok, z brzegu i z łodzi przez całą dobę.

Rybostan: karp, leszcz, szczupak, węgorz, płoć, okoń, lin, amur

 

4. Jezioro w Polu w m. Gardeja

Dopuszczone do połowu z brzegu przez cały rok, z łodzi od świtu do zmroku (zakaz cumowania środków pływających w obrębie jeziora)

Rybostan: karaś srebrzysty (japonka), karaś pospolity, szczupak, płoć, okoń.

 

5. Jezioro Otoczyn w m. Otoczyn

Dopuszczone do połowu przez cały rok tylko z brzegu

Rybostan: płoć, okoń, karp, lin, karaś srebrzysty(japonka), karaś pospolity, szczupak, węgorz.

 

6. Jezioro Przystań Batorego w m. Kwidzyn

Dopuszczone do połowu przez cały rok tylko z brzegu

Rybostan: karp, lin, szczupak, okoń, płoć, węgorz, karaś srebrzysty (japonka), karaś pospolity.

 

7. Staw przy ul. Granicznej w Kwidzynie

Dopuszczone do połowu przez cały rok tylko z brzegu

Rybostan: karaś srebrzysty (japonka), karaś pospolity, lin, amur

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

WYMIARY OCHRONNE RYB ORAZ LIMITY POŁOWOWE

 

Zabrania się połowu ryb, których długość ciała mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego i wynosi:                                                                 

 1. płoć, wzdręga                         – 15 cm
 2. sielawa                                    – 18 cm
 3. lin, jaź, kleń, leszcz, miętus   – 25 cm
 4. pstrąg tęczowy                        – 30 cm
 5. sieja                                          – 35 cm
 6. karp                                          – do 35 cm i od 65 cm
 7. boleń,                                       – 45 cm
 8. węgorz, troć jeziorowa           – 50 cm
 9. sandacz, szczupak                 – do 50 cm i od 85 cm
 10. sum                                           – 70 cm
 11. okoń                                         – do 17 cm i od 35 cm
 12. jesiotr                                       – 90 cm
 13. amur                                        – do 45 cm i od 85 cm

Zarząd NTW Kwidzyn dopuszcza warunkowo do połowu przez wędkarza nieprzekraczalnej ilości 10 szt. ryb niewymiarowych następujących gatunków: płoć, okoń, leszcz jako przynęta
w metodzie połowowej na tzw. „żywca” , lub „martwą rybkę”, pod warunkiem, że wędkarz ma wędki przystosowane do tych metod.

Ustala się limit ilościowy w czasie jednorazowego połowu ryb w ciągu doby w grupach ryb jak niżej:

 1. troć jeziorowa, sieja, węgorz, karp, sandacz, szczupak, boleń – 2 szt. (łącznie)
 2. amur, lin, pstrąg tęczowy – 4 szt. (łącznie)
 3. jaź, kleń, leszcz – 10 szt. (łącznie)
 4. sum – 1 szt.
 5. okoń – 20 szt.
 6. jesiotr – 1 szt

 

Ilość połowowa gatunków ryb nie wymienionych wyżej nie może przekroczyć łącznie 10 kg
w czasie jednorazowego połowu ryb w ciągu doby.

Podczas zawodów sportowych obowiązują przepisy „Regulamin Wędkarskich Zawodów Sportowych NTW”.   

         

ZAŁĄCZNIK NR 3

OKRESY OCHRONNE RYB

§1

Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:

 1. Miętus od dnia 1 grudnia do końca lutego;
 2. Sieja, sielawa od dnia 15 października do dnia 31 grudnia;
 3. Sandacz od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 4. Szczupak od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;
 5. Sum od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja;
 6. Troć jeziorowa od dnia 1 września do dnia 31 stycznia;
 7. Węgorz od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca;

Uwaga: Rak błotny i rak szlachetny nie może być przedmiotem amatorskiego połowu.         

§2

Jeżeli pierwszy, lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

§3

Całkowitej ochronie podlegają gatunki ryb wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237, poz. 1419).

§4

Raków pręgowatych, raków sygnałowych, oraz ryb z gatunków trawianka, czebaczek amurski i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wpuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

§5

 1. Wprowadza się zakaz spinningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu kwietniu danego roku.
 2. Wprowadza się zakaz spinningowania i połowu ryb na żywca lub martwą rybkę w miesiącu maju danego roku po godz. 21:00.

 


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/