Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie

11 marca 2022 NTW a1 Aktualności

Z A W I A D O M I E N I E – Z A P R O S Z E N I E

Na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego
w Kwidzynie

Zebranie odbędzie się dnia 26 marca 2022 roku
w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie

o godz. 9.30 – I termin

o godz.10.00 – II termin

Porządek zebrania poniżej niniejszego zawiadomienia.

 

          Zapraszamy  Członków NTW   

                                                                                         Zarząd NTW

 

                       

PORZĄDEK

obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo  Członków
Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w Kwidzynie, odbytego
dnia 26 marca 2022 roku
w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawiczne w Kwidzynie,
ul. Staszica 27, 82-500 Kwidzyn

 

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad w głosowaniu jawnym.
 5. Wybór Komisji:
  1. Wyborczej
  2. Skrutacyjnej
  3. Uchwał i Wniosków
 6. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Przedstawienie przez Zarząd:
  1. sprawozdania z działalności Zarządu,
  2. sprawozdania z działań sportowych,
  3. sprawozdanie z działalności SSR NTW w Kwidzynie.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie Sądu Organizacyjnego.
 10. Przerwa
 11. Wręczenie wyróżnień.
 12. Wybory uzupełniające władz:
  1. Zarządu
 13. Dyskusja w sprawie złożonych sprawozdań i wniosków.
 14. Rozpatrzenie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i powzięcie uchwał w sprawach:
  1. uchwała nr 1/WZ/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2021;
  2. uchwała nr 2/WZ/2022 w sprawie oceny działalności organów NTW za rok 2021;
  3. uchwała nr 3/WZ/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i wyniku finansowego oraz sposobu jego zagospodarowania;
  4. uchwała nr 4/WZ/2022 w sprawie oceny działalności Prezesa Zarządu NTW w latach 1990 – 2021
  5. zgłoszonych przez Komisję Uchwał i Wniosków
 15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd NTW

Comments are currently closed.


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/